icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe


Najważniejsze możliwości:

 • Dane pracowników, umowy o pracę
 • Obliczanie płac, listy płac
 • Umowy zlecenia
 • Deklaracje ZUS i PIT, e-Deklaracje
 • Współpraca z Płatnikiem

Cena netto: 790,00 zł

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik.

 

Najważniejsze możliwości:

 • ewidencja kadrowa,
 • obliczanie płac,
 • listy płac,
 • umowy zlecenia i o dzieło,
 • ewidencja obecności i nieobecności,
 • deklaracje ZUS,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • e-deklaracje PIT.
KADRY
 • prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli,
 • umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON),
 • określenie pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy oraz typu identyfikatora,
 • gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
 • zawiera ewidencję szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia,
 • umożliwia wydruk następujących dokumentów kadrowych: umowa o pracę, aneks, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zakres obowiązków, szczegółowe warunki zatrudnienia, regulamin pracy, kwestionariusz osobowy, kartoteka pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteka wypadków, wyposażenie pracownika, zestawienie przeterminowanych umów, badań oraz szkoleń,
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word,

PŁACE
 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
 • istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS, wpływu na składnik nieobecności,
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
 • rozlicza właścicieli firm z ZUS,
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych; umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków,
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
 • udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
 • wypłata zaliczek,
 • wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
 • przelewy elektroniczne za wynagrodzenia,
 • możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
 • elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych.
 
CZAS PRACY
 • wprowadzanie obecności i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych, 
 • większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
 • ewidencja urlopów: obliczanie przysługującego wymiaru urlopu, kontrola wykorzystanych dni/godzin urlopu, symulacja urlopu na dzień, 
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • dokładne określanie czasu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
 • wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej, planu urlopów,
 • możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach, definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt,
 
DEKLARACJE
 • drukuje deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-4r, PIT-8ar, PIT-11, PIT-40, PIT-2 (możliwość edycji danych podpowiadanych przez program),
 • generuje e-Deklaracje, które można przesłać do systemu e-Deklaracje,
 • przygotowuje i umożliwia wczytanie do programu Płatnik deklaracji ZUS zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych np. RCA, DRA, RSA, RZA, RMUA (miesięczne i roczne) itp.,
 • zestawienia do NFZ - współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,
 • SODiR - tworzenie deklaracji rozliczeniowych za osoby niepełnosprawne, które można wczytać do systemu SODiR Offline.
 
RAPORTY
 • bogaty zestaw raportów i wydruków,
 • zestawienie składek ZUS oraz podatków do zapłaty,  
 • dla GUS: średnie zatrudnienie, Z-03, Z-05, Z-06, DG-1,
 • dla ZUS: Z-03,
 • zaświadczenia i oświadczenia kadrowe oraz płacowe.
 
INNE
 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje i eksportuje dane personalne pracowników z/do programu Płatnik,
 • importuje wszystkie dane z programu Kadry, Płace i ZUS 4,
 • importuje dane personalne z programu Płace DOS dGCS,
 • zapisuje dane do programów Microsoft Word i Excel,
 • zapisuje wydruki w formacie PDF, 
 • współpracuje z rejestratorami czasu pracy,
 • przenosi między bazami/firmami dane pracowników (funkcja przydatna firmom, które przejmują pracowników z innej firmy), 
 • przenosi między bazami/firmami definicje składników płac, wzory wydruków list płac, wzory własnych dokumentów (funkcja przydatna biurom rachunkowym).
 
Wymagania systemowe
 • komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej),
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • drukarka,
 • mysz,
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja  Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2014 Express - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie,
 • wymagany zakup aktualizacji programu Kadry, Płace i ZUS PRO co 18 miesięcy.

 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wyjścia prywatne

Rozliczanie wyrównań zasiłków oraz wynagrodzeń chorobowych

Ewidencja wielomiesięcznej nieobecności jednym wpisem

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / bez limitu stanowisk 490,00 zł 602,70 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / bez limitu stanowisk 890,00 zł 1 094,70 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - do 500 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / bez limitu stanowisk 590,00 zł 725,70 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie / bez limitu stanowisk 1 490,00 zł 1 832,70 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - bez limitu pracowników, firm, stanowisk phone
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Pracownicy oddelegowani za granicę PRO 500,00 zł 615,00 zł basket
e-Deklaracje zbiorcze biuro rachunkowe - wiele firm / 3 stanowiska 400,00 zł 492,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 10 pracowników - do 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 165,00 zł 202,95 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 10 pracowników - do 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 220,00 zł 270,60 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 20 pracowników - do 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 220,00 zł 270,60 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 20 pracowników - do 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 250,00 zł 307,50 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 50 pracowników - do 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 275,00 zł 338,25 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 50 pracowników - do 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 330,00 zł 405,90 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 100 pracowników - 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 405,00 zł 498,15 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 100 pracowników - 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 440,00 zł 541,20 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 200 pracowników - 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 600,00 zł 738,00 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 200 pracowników - 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 750,00 zł 922,50 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 500 pracowników - 50 firm / bez limitu stanowisk (update) 1 250,00 zł 1 537,50 zł basket
Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro do 500 pracowników - 500 firm / bez limitu stanowisk (update) 1 375,00 zł 1 691,25 zł basket