logo   logo

Jak utworzyć promocję na towar lub grupę towarową

Opublikowany w: Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

Programy z serii Biznesmen PRO posiadają możliwość tworzenia promocji z możliwością definiowania okresu jej trwania, zakresu oferty towarowej oraz wyborem kontrahentów objętych promocją.

 

W menu Słowniki należy wybrać Promocje i Rabaty. W prawej części programu wybieramy opcję Nowy.
 

 

 

W dolnej części okna, na zakładce Dane podstawowe należy wprowadzić nazwę tworzonej promocji/rabatu.

Na podstawie wartości wprowadzonej w rubryce rabat program będzie pomniejszał cenę towaru. Rabat nadawany jest procentowo. Można wskazać również cennik, na podstawie którego program ma ustalać ceny.

 

 

Istnieje możliwość wprowadzenia okresu trwania promocji. Po jej zakończeniu program automatycznie przestanie nadawać rabat na towary objęte promocją. Jeśli nie wprowadzimy zakresu dat, promocja będzie ważna bezterminowo lub do momentu jej wyłączenia przez użytkownika.

 

 

Na zakładce Towar wybieramy produkty objęte promocją - pojedynczy towar (klikając na przycisk "..." i wybierając ze słownika istniejący już towar lub korzystająć z przycisku + i dodając nowy produkt do słownika towarów). Jeśli chcemy aby promocja objęła całą grupę towarów nie należy wskazywać pojedynczego produktu, a jedynie grupę. Jeśli nie wskażemy towaru lub grupy towarowej, to promocją zostane objęte wszystkie produkkty znajdujące się w Słowniku towarów.

 


 

WARTO WIEDZIEĆ
Na czas promocji można utworzyć nową grupę towarową, w której zostaną umieszczone towary. Można również przenieść do niej towary z inncyh grup. Sposób tworzenie grup towarowych został opisany w podręcznej instrukcji obsługi dostępnej z poziomu aplikacji po kliknięciu na opcję Pomoc dla okna, w prawej części programu. Po otwarciu okna pomocy należy wybrać Słowniki > Grupy towarowe.


Na zakładce Kontrahent istnieje możliwość wyboru pojedynczego kontrahenta lub całej grupy (identycznie jak w przypadku wyboru towaru).
Jeśli nie wskażemy kontrahenta lub grupy kontrahentów, to promocją zostaną objęci wszyscy wprowadzeni do Słownika kontrahentów.

 


 

Aby zapisać i uaktywnić promocję należy wybrać opcję Zapisz dostępną w prawej części okna.

 

 

Po zapisaniu promocji program automatycznie będzie nadawać rabat procentowy na dokumentach sprzedaży.

 

Program umożliwia wprowadzanie zmian lub usuwanie istniejących promocji - wystarczy na liście podświetlić wybraną promocję, a następnie wybrać opcję Edytuj lub Usuń.