icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.6.0.1

kadry proInformujemy, że udostępniliśmy nową aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji 9.6.0.1, zawierającą zmiany związane z wejściem w życie od 1 sierpnia 2019 r. nowych przepisów dotyczących nie pobierania zaliczki na podatek pracownikom, którzy nie ukończyli 26 lat. Ponadto spełnia wymogi ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz wiele nowych funkcji ułatwiających codzienną pracę z programem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą nowości.

UWAGA!
 
Aktualizacja jest płatna dla wszystkich użytkowników w specjalnej cenie UPDATE. Po jej zainstalowaniu program będzie wymagać wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.6.x.x.
Użytkownicy, którzy zakupili program po raz pierwszy po 1 stycznia 2019 r., mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19).
 
Nowości


1. Obsługa zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia
Następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019. Złożenie Podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o odpowiedniej treści jest warunkiem zaprzestania poboru zaliczek na podatek w roku 2016 dla osób w wieku do 26 lat.
2. Możliwość rejestracji wniosku / oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019,
Możliwość oznaczenia za jakie miesiące zaliczka na podatek z wynagrodzenia osoby ma być  nie pobierana (ma być „zerowana”). We wskazanym okresie czasu  od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń  zaliczka na podatek nie będzie pobierana przez program (dopuszczany zakres miesięcy od sierpnia do grudnia w roku 2019). W trakcie rejestracji wniosku / oświadczenia osoby zatrudnionej program sprawdza, czy z uwagi na wiek tej osoby, wniosek taki / oświadczenia takie jest potencjonalnie może być uwzględnione. Opcja dostępne w Menu: Kadry / ‘Bank, urząd skarbowy, podatki’.
 
3. Wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby.
Druk o nazwie: ‘OŚWIADCZENIE osoby do 26lat w sprawie nie pobierania zaliczki na podatek’ dostępny jest w Menu: System / Wzory dokumentów - Widok: ‘Szablony definiowane’.
 
4. Przygotowanie programu do obsługi PPK.
 
5. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.07.2019r.
 
6. Mechanizm sprawdzania aktualnej stawki składki wypadkowej z blokowaniem naliczeń płacowych w przypadku braku zmiennej finansowej odpowiadającej za naliczenie składki wypadkowej. Ponowne naliczenie jest możliwe po uzupełnieniu brakujące zmiennej.
 
7. Pismo (zaświadczenie) z odpowiedzią do komornika w sprawie zajęcia komorniczego – osobne dla wynagrodzeń pracowniczych oraz osobne dla wynagrodzeń z tytułu umów cywilnych.  Wydruk dostępny w oknie: ‘Kadry / Zajęcia komornicze’. W celu wygenerowania zaświadczenia należy uprzednio zarejestrować w programie zajęcie komornicze i wskazać zajęcie komornicze dla którego ma zostać wygenerowane pismo – następnie w sekcji ‘Wydruki’ użyć odpowiedniego polecenia dla typu pisma, które ma zostać przygotowane. W trakcie tworzenia wydruku można parametryzować jego treść przez udzielanie odpowiedzi w oknach dialogowych, względnie przez usuwanie propozycji odpowiedzi, w tym można decydować o tym czy w piśmie ma być wymienione konto bankowe osoby zatrudnionej.
 
8. Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) usuwania kategorii danych osobowych, co do których pracodawca nie ma uprawnień do ich zbierania po zmianach w Kodeksie pracy od 5/2019. Możliwość grupowego usuwania danych jest dostępna w oknie ‘Kadry / Operacje grupowe’ przez wskazanie typu danych, które mają zostać usunięte dla aktywnej grupy pracowników (o zakresie osobowym decyduje wskazanie w polu ‘Wykonywane dla:’ oraz ewentualny wybór kontekstowy pracy w zakresie wybranych osób).
 
9. Możliwość grupowej (dla większej ilości pracowników) zmiany ustawienia ‘Na wydruki’ dot. danych adresowych, które wysyłane są na wydruki – funkcja dostępne w Menu: Kadry / Operacje grupowe – pole ‘Zmień ustawienia adresów na wydruki’.
 
10. Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) przeniesienia danych adresowych z kategorii adres zameldowania do adresu zamieszkania albo do korespondencji; z zamieszkania na adres do korespondencji; z do korespondencji na adres zamieszkania  – funkcja dostępna w Menu: Kadry / Operacje grupowe – pole ‘Kopiuj adresy pracownika’
11. Zapisywanie informacji o nieobecnościach zarejestrowanych w bazie na skutek importu e-ZLA.
Informacja zapisywana jest w pliku w katalogu systemowym programu.
 
12. W eksporcie przelewów za wynagrodzenia do plików PLI pomijane są cudzysłowy występujące w nazwie firmy.
13. Kody krajów (dwuliterowe) dla oznaczenia obywatelstwa osoby zatrudnionej dostępne w oknie Dane pracownika, w zakładce Dane ewidencyjne. Przy czym dla osób z dotychczasowym oznaczeniem obywatelstwa jako ‘Polskie’ przyjęto domyślny Kod: ‘PL’. Dla innych wpisów (innych obywatelstw) konieczne jest dobranie odpowiedniego wpisu. Kody obywatelstwa będą konieczne do obsługi PPK.

 
Zmiany

1. Podsumowania na wydrukach Ewidencji czasu pracy w zakresie godzin przepracowanych w przypadku korzystania z zaznaczenia TAK w polu ‘Godzinowy system czasu pracy’, przez uwzględnienie sumowania minut do wartości 60 w relacji do całości godziny.

2. Wydruku skierowania na badania, przez modyfikacje opisu podstawy prawnej.

3. Minimalizacja zakresu danych personalnych na wydrukach oświadczeń składanych przez pracownika dostępnych z programu.

4. Uwzględnio oznaczenie pracy w trybie ‘Godzinowego’ (a nie Dziesiętnego) rozliczania czasu pracy przy liczeniu ekwiwalentu za urlop i przeliczaniu wg tego trybu ilości minut za które naliczany jest ekwiwalent. Ustawienie trybu  ‘Godzinowego rozliczania czasu pracy’ jest dostępne w  Menu : Konfiguracja / Dla aktualne firmy / Inne przez ustawienia TAK w  polu: ‘Godzinowy system czasu pracy’.

5. Zmiany w polu koszt w eksporcie do SODiR przez eliminację Składki solidarnościowej wyodrębnionej ze składki na Fundusz pracy.

6. Automatyczne otwieranie okna ‘Szybka pomoc dla firmy’ przy wejściu do bazy danych gdy aktywny jest wpis  ‘Oświadczenia o rozwiązaniu umowy …’

7. Zmiana nazwy okna oraz modyfikacja układ okna ‘Bank, urząd skarbowy, podatki’ (pracownika),
Jest dostępne w Menu: Kadry, w celu umożliwienia obsługi ulgi w naliczaniu zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 lat.

8. Zoptymalizowano procesy wewnętrznych naliczeń w celu przyspieszenia pracy programu.

 

 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik UPDATE dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

100,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

137,50 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

175,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

300,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

450,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

750,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik UPDATE dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

150,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

200,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

200,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

250,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

250,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

300,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

350,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

400,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

750,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

1150,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

1250,00 zł

Zamawiam