icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Mała Firma DGCS System


Mała Firma DGCS System wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Aktualizacja: Mała Firma DGCS System 20 Cena netto Zamów

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

690,00 zł basket

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł basket

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena standardowa dla Użytkowników wersji 18.50 i wcześniejszych

750,00 zł basket

 

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono generowanie raportu „sprzedaży według grup towarowych”, który nie uwzględniał towarów, nieprzypisanych do żadnej grupy towarów;
 • W kartotece dokumentów RW oraz na wydrukach dodano pole z datą sprzedaży;
 • Przywrócono możliwość wybrania odbiorcy przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ;
 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ dodano podpowiadanie tabeli i daty kursu walut z dokumentu WZ;
 • Zmieniono sposób sortowania zakupów według kontrahenta na sortowanie po dacie i numerze;
 • Usprawniono przenoszenie danych do rozrachunków dla dokumentu RR w przypadku pozycji z różnymi oznaczeniami kwot na fundusze;
 • Usprawniono wprowadzanie tekstu z archiwum, które w poprzedniej wersji wprowadzane było zawsze na początku danego pola;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć i zakupu dodano zbiorcze drukowanie dokumentów przyjęcia i zakupu. Ponadto w kartotekach dokumentów zakupu przeniesiono przyciski „Etykietuj” oraz „Kalkulacja cen” pod przycisk „Opcje”;
 • Usprawniono odświeżanie (wyświetlanie) towaru podczas dodawania nowego towaru w oknie głównym, gdy włączony jest widok „Towar wg przyjęć” i jednocześnie ustawione jest odświeżanie asortymentu w tle;
 • W „kartotekach zamówień” dodano możliwość wyświetlania kolumn „Wartość netto” oraz „Wartość brutto”;
 • Dodano raport „Zestawienie zamówień od klientów z grupowaniem wg towarów”;
 • Zmieniono raport „Zestawienie zamówień od klientów” o dodanie danych kontaktowych od klienta (nr tel. i e-mail);
 • Dodano parametr dot. przeliczania cen sprzedaży według kursu przy wprowadzaniu faktur zakupu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z MójKsięgowy24.pl przy księgowaniu dokumentu ze stawką 0%;
 • Usprawniono wyświetlanie daty VAT i pozycji w raporcie do sprawdzania księgowań zapisów w rejestrze VAT zakupu;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji VAT UEK (4) oraz VAT UEK (5) w przypadku, gdy w sekcji C i E nic wprowadzono żadnych danych, a w sekcji D jest wypełniony tylko jeden wiersz.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.40 - lista zmian (13-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono obliczenia wartości na fundusze rolnicze dla faktury RR w przypadku wystawienia faktury z kierunkiem liczenia VAT od brutto;
 • Usprawniono prezentowanie wartości w kartotece dokumentów PZ w przypadku wystawienia korekt faktur zakupu;
 • Usprawniono wyświetlanie opisu nagłówka dokumentu w przypadku wystawienia noty obciążeniowej i uznaniowej w walucie.

 

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków "call-off stock". Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano raport ze sprawdzonych i poprawionych wpisów.
 • Przy każdej edycji dokumentu z poziomu „Narzędzia do sprawdzania księgowań” dokument przed poprawką oraz po poprawce wraz z wprowadzonym komentarzem użytkownika (po zakończeniu edycji) jest pamiętany w buforze poprawek.
 • Dodana została opcja raportu z poprawek, która pozwala na wydruk dokumentów znajdujących się w buforze poprawek. Bufor poprawek jest czyszczony przy zamknięciu zakładki „Narzędzia do sprawdzania księgowań” lub na życzenie użytkownika po wykonaniu raportu z poprawek.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano przenoszenie odbiorcy z zamówienia na fakturę zaliczkową;
 • Dodano komunikat w przypadku, gdy użytkownik w polu „Zapłacono” wpisze wyższą kwotę niż wynika z wartości dokumentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dodano raporty wiekowania należności i zobowiązań dla analiz: „Wiekowanie należności – analiza” oraz „Wiekowanie zobowiązań – analiza”;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano informację o kursie waluty (kurs, data kursu, waluta);
 • Rozbudowano raporty: „Dokumenty do wyksięgowania z VAT według kontrahentów” oraz "Dokumenty do zaksięgowania w VAT według kontrahentów" o parametry wyboru kontrahenta.
   

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.38 - lista zmian (16-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono dla dokumentów RR i WNT przenoszenie numeru PZ do pliku Dane_FIK przy zaznaczonym parametrze "Dodawaj numer PZ przy eksporcie faktur zakupu"

 
Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UE (5);
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.07

  

Mała Firma DGCS System wersja 20.37 - lista zmian (09-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono import arkusza „Należności” i „Zobowiązania” z pliku XLS;
 • Usprawniono pole wyboru kontrahenta w kartotece faktur VAT oraz pozostałych kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży w przypadku, gdy istnieje kontrahent o długiej nazwie;
 • Usprawniono zapisywanie ceny sprzedaży w przypadku wprowadzenia faktury WNT w walucie o przeliczanie jej na walutę PLN i zapisanie w słowniku „Definicja towarów”;
 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta w „Słowniku kontrahentów” w przypadku, gdy zaznaczona była kolumna „DATA_URODZENIA”;
 • Dodano pole „Rodzaj zamówienia”, które pozwala przy wystawianiu zamówienia dodawać automatycznie pozycje w stawkach „0% WDT” lub „0% EXP”;
 • Zwiększono ilość znaków dla pola „Uwagi” do 1000 w przypadku wystawiania faktury sprzedaży z dokumentów WZ.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-10 (6);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-11 (6);
 • Usprawniono eksport / import danych początkowych poprzez XML pomiędzy bazami danych, które pracują na uproszczonej księgowości;
 • Usprawniono narzędzie do sprawdzania księgowań w przypadku zmiany daty PIT/CIT na datę VAT w module Księga Handlowa;
 • Usprawniono generowanie sprawozdania finansowego w zestawieniu pomocniczym dla jednostki mikro.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapisywanie ścieżki do plików w oknie „Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”;
 • Dla nowych baz ustawiono domyślny adres na wydrukach jako "Adres siedziby";
 • Usprawniono usuwanie kont bankowych;
 • Usprawniono obliczenie daty przypadania urlopu uzupełniającego.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono literówkę w "Słowniku stawek VAT";
 • Uaktualniono raport akcyzowy zgodnie z art. 138i ustawy o podatku akcyzowym;
 • Dodano możliwość ustawiania GTU dla towarów i usług;
 • Dodano kreator grupowej zmiany GTU dla towarów i usług;
 • Usprawniono możliwość generowania JPK_MAG w przypadku dokumentów przesunięć międzymagazynowych – przychodzących;
 • Na raporcie "Zysk z klienta" dodano możliwość uwzględniania dokumentów WZ.

 

Środki trwałe

 

 •  Usprawniono zapisywanie raportu "Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)" do pliku *.XLSX o zapis kolumny "numer inwentarzowy".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla należności w walucie obcej dodano możliwość wystawienia wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono parametry raportu "Zestawienie sprzedaży użytkownika" z okresów na "data od" i "data do".

 

Moduły księgowe:

 

 • W pełnej księgowości usprawniono drukowanie raportu "Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy ustawiony jest niestandardowy rok obrachunkowy;
 • W danych dostarczanych w standardzie rozdzielono definicję RZiS dla jednostek mikro na 2 warianty: ze zdefiniowaną sekcją F do e-sprawozdania oraz ze zdefiniowaną sekcją G do e-sprawozdania;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość raportu operacji na kontach tak samo, jak w dzienniku (pod prawym przyciskiem myszy);
 • Uaktualniono link do podpisywania e-Sprawozdań za pomocą podpisu zaufanego e-PUAP;
 • Usprawniono przenoszenie danych na Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym dla jednostek małych, mikro, mikro w tys. i małych w tys.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.34 - lista zmian (13-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano współprace programu DGCS System z DGCS Serwer repozytorium plików (składającego się z nowych, płatnych dodatków: Repozytorium JPK, Repozytorium raportów, Repozytorium dokumentów).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Do okna „Wybór dokumentu docelowego” dodano kolumnę "Data wystawienia" oraz zmieniono sortowanie dokumentów po dacie wystawienia od najnowszego dokumentu;
 • Dodano nowy, płatny moduł zaawansowany - DGCS System Zmiana indeksu, który umożliwia zmianę oraz scalenie indeksów;
 • W oknie „Szukaj produktu” ukryto towary / usługi, które mają ustawiony status „ukryte”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w oknie „Informacje o kontrahencie” dotyczących dokumentów przyjęć.

  

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (14);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-Z (6);
 • Na wydruku rozliczeń międzyokresowych dodano pole "Numer dokumentu".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.33 - lista zmian (33-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano pole „Numer” w kartotekach korekt sprzedaży;
 • Dodano wyświetlanie informacji o dokumencie docelowym dla dokumentów wydań i sprzedaży oraz zamówień od klientów. W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży oraz kartotece zamówień od klientów dodano link do dokumentu docelowego. Kliknięcie w link otwiera w nowym oknie kartotekę danego typu dokumentu z wyszukanym dokumentem. W przypadku, gdy jest więcej niż 1 dokument docelowy, wyświetlone zostaje okno wyboru dokumentu docelowego;
 • W kartotece faktur zakupowych podczas edycji faktury zakupu i dodawania nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
 • Przy wprowadzaniu korekty faktury zakupu i dodawaniu nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
 • Przy zmianie daty kursu na wystawianym w oknie głównym dokumencie podpowiadany jest kurs z tego dnia.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono obliczanie pól na deklaracji PIT-B do deklaracji PIT-36L o obliczanie wartości po przecinku w przypadku pól obliczanych na podstawie udziału;
 • Usprawniono generowanie raportów: „Zestawienie rozrachunków wg księgowań”, „Zestawienie rozrachunków wg sald”;
 • W opcji Przelewy → Przelewy → Przelew US dodano obsługę mikrorachunku podatkowego;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.06.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.32 - lista zmian (09-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano uwzględnianie „Maksymalnej ilości dni przeterminowanych należności” podczas wystawiania faktury z dokumentu WZ;
 • Usprawniono działanie blokad sprzedaży po przekroczonym limicie przy wybieraniu kontrahenta w oknie głównym.
   

 

Moduły księgowe:

 

 • Przy dodawaniu wpisu dodano możliwość podania terminu płatności w dniach.

 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono treść ostrzeżenia przy przekroczeniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19"

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.31 - lista zmian (30-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego na systemie operacyjnym macOS;
 • Usprawniono porządkowanie kontrahentów, gdyż w niektórych przypadkach dla dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych odwiązywane są wszystkie rozliczenia;
 • Usprawniono wyliczanie współczynnika VAT w przypadku, gdy występowały tylko księgowania ze stawką „zw”;
 • Dodano aktualne opisy numeru wersji deklaracji w ewidencji doliczeń odliczeń VAT;
 • Uaktualniono opisy numeru wersji deklaracji w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK.
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu ewidencji odliczeń / doliczeń w przypadku, gdy użytkownik uzupełni tylko pole z kwotą.

 

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wydruk Faktury RR w przypadku, gdy nie ma danych dotyczących dowodu osobistego;
 • Dodano raport dokumentów PZ z których nie został wystawiony dokument zakupu. Raporty → Zestawienie przyjęć → Dokumenty PZ bez dokumentu zakupu;
 • Dodano raport PZ ze wskazaniem wystawionej z niej faktury zakupu. Raporty → Zestawienie przyjęć → Dokumenty PZ z numerami faktur zakupu;
 • Usprawniono przeliczanie zysku (Razem zysk) przy edycji pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym, przy użyciu klawisza „INSERT”.


Mała Firma DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury bez VAT z dokumentu W

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego w przypadku wypełnienia kwotami pola „Aktywa_B_II_A” w „Bilansie dla jednostek małych”

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.29 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • Zwiększono rozmiar pola PKWiU w bazie danych do 30 znaków, aby obsłużyć przechowywanie wartości CN i PKWiU;
 • Dodano obsługę zapisu terminu przydatności, numeru partii, indeksu analitycznego przy dodawaniu pozycji PW/PZ z kartoteki;
 • Przywrócono możliwość globalnego przeliczania wszystkich cenników w "Słowniku cenników";
 • Usprawniono realizację "Zamówienia do dostawcy" z "Kartoteki zamówień do dostawców", gdy w polu "Ilość" wprowadzona była wartość inna niż 1.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.28 - lista zmian (18-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych w oknie „Edytuj właściciela” w przypadku wprowadzenia numeru mikrorachunku podatkowego, który zawiera znaki niebędące cyframi;
 • Usprawniono wyświetlanie elementu "I" XML dla Rachunku Zysków i Strat wariant porównawczy dla jednostki innej.

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie: "Czas pracy" → "Absencje" dodano nowy typ absencji służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ absencji ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’. Rejestracja tego typu absencji skutkuje naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA;
 • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • W oknie: "Czas pracy" → "Dni zasiłkowe" dodano wiersz ‘Opiekuńczy specjalny COVID-19 - zasiłek’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
 • Raporty: ‘Raport nieobecności’ oraz ‘Dni zasiłkowe’ uwzględniają nowy typ absencji ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’- pod nazwą ‘Zasiłek opiekuńczy specjalny COVID-19’.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W kartotekach faktur zakupowych, WNT oraz not uznaniowych wyświetlono pole „koszt transportu”.

  
 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapis danych w oknie „Dane firmy”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.26 - lista zmian (09-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono wyświetlanie kartotek dokumentów wydań i sprzedaży dla niskich rozdzielczości;
 • Usprawniono drukowanie klauzuli RODO oraz dodatkowych opisów na fakturze zaliczkowej jeśli ustawiony był symbol kosztów;
 • W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży przeniesiono dodatkowe opisy poniżej płatności;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury sprzedaży w przypadku, gdy włączony był moduł Handlowcy, a na fakturze zdefiniowany kierowca;
 • Dodano możliwość drukowania NIP kontrahenta na paragonach dla drukarki EPSON TM-T801 FV;
 • Wyeliminowano sytuację znikającego asortymentu w panelu „Asortyment” jeżeli w oknie głównym mamy ustawione filtrowanie i wprowadzone dane w pole wyszukiwania CFT. Opcja jest do ustawienia w pliku jMagazyn.config w linii: refilterAfterRefreshWhenSorted;
 • Ustawiono dodatkowe opisy w oknie wystawiania dokumentu i pola opisów w kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży dla modułów Magazyn i Produkcja.
 • W module: Magazyn Start opcja ta jest niedostępna.
 • Usprawniono naliczanie wartości na fundusze rolnicze przy fakturach RR.

  

Moduły księgowe:

 

 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Dodaj właściciela”;
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Edytuj zdarzenie gospodarcze”;
 • Dodano możliwość zdefiniowania mikrorachunku właściciela, który będzie widoczny na raporcie „Rozliczenie podatnika” dla podatku PIT (w wariancie oblicz). W powyższym raporcie dla podatku VAT i dla podatku CIT rachunek jest pobierany z danych firmy do deklaracji. Jeżeli mikrorachunek nie został zdefiniowany w danych firmy do deklaracji lub w danych właściciela, to na raporcie wyświetlane jest konto bankowe ze słownika Urzędów Skarbowych;
 • Ustawiono stawkę „np” dla rodzaju ewidencji VAT "Sprzedaż usług poza terytorium RP";
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” o poprawne przeliczenie dochodu podatnika i dochodu podatnika narastająco;
 • Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczone jest dowolne pole z zakresu: 48-57;
 • Dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z pola NIP przy generowaniu e-Sprawozdania.

 

Kadry i Płace:

 

 • Przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0590xx lub 0592xx w pojawiającym się oknie użytkownik może zarejestrować poza ‘Podstawą ZUS właściciel’ oraz ‘Podstawą zdrowotną’ także ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’. Nowe pozycje są zapisywane automatycznie w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie ‘Mały ZUS Plus’, gdzie można także dokonać ich ewentualnej modyfikacji. Pozycje te wykorzystywane są przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Dodano możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie „Mały ZUS Plus’. Do wyboru dostępne są trzy formy opodatkowania: ‘Zasady ogólne’; ‘Ryczałt od przychodów’; ‘Karta podatkowa’. Wybrana forma opodatkowania jest wykorzystywana przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Eksport danych do raportu RCA cz.II dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’, to jest dla osób, którym zarejestrowano kod tytułu ubezpieczenia 0590xx lub 0592xx;
 • Zmieniono układ danych rejestrowanych w oknie ‘Dane firmy’. Dane wprowadzone w oknie zostały podzielone na zakładki;
 • W oknie ‘Dane firmy’ dodano przyciski ‘Edytuj’, ‘Zapisz’ oraz ‘Anuluj’.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono edycję dokumentów w kartotekach wydań i sprzedaży w przypadku, gdy ustawione było filtrowanie po kontrahencie wybranym z listy (kartoteka faktur VAT, faktur wewnętrznych wydań, faktur VAT zaliczkowych, not obciążeniowych, faktur (bez VAT) oraz dokumentów WZ);
 • Przywrócono możliwość edytowania nazwy usługi zdefiniowanej w słowniku usług;
 • Ujednolicono możliwość wysyłania wiadomości e-mail z programu z zamówieniem, które jest wysyłane z kartoteki zamówień;
 • W oknie „Wystawiany dokument” dodano zakładkę „Opisy” do wszystkich typów dokumentów wydań.
 • Dodano zakładkę "Opisy" do okna wystawiania dokumentów. Zakładka jest widoczna dla dokumentów wydań oraz sprzedaży. Zawiera pola: "Drukuj dodatkowy opis przed podpisami (...)", "Dodatkowy opis przed podpisami", "Drukuj dodatkowy opis za podpisami (...)", "Dodatkowy opis za podpisami" oraz "Notatki". Pola są widoczne również w kartotekach dokumentów wydań oraz sprzedaży. Dodatkowe opisy są drukowane na dokumentach w zależności od zaznaczenia. Dodatkowe opisy nadpisują opisy ustawione w konfiguracji, w oknie "Ustawienia ogólne", w zakładce "Dokumenty". Tekst z pola "Notatki" nie jest drukowany.

 

Moduły księgowe:

 

 • Raport „Rozliczenie Ryczałtu” usprawniono o uwzględnianie „odliczenia od podstawy” w kolejnym miesiącu, gdy nie było żadnych przychodów w miesiącu poprzedzającym;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (16) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (27) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (28) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono działanie wzorca księgowania faktur końcowych do zaliczek w przypadku, gdy we wzorcu użyte są ceny zakupu;
 • Przywrócono możliwość zaimportowania danych z roku 2020 przy imporcie danych z programu KPiR DOS/Windows.

 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0590 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu";
 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0592 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu".

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.24 - lista zmian (20-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono wydruk dokumentu PZ, tak aby nie pobierał wartości pozycji, a wyznaczał ją z ceny netto * ilość;
 • Dodano możliwość podpowiadania daty VAT jako data wystawienia dla zakupu i data sprzedaży dla dokumentów sprzedaży;
 • Usprawniono wyświetlanie kwoty na wydruku „faktury VAT marża” w przypadku wystawienia w walucie obcej;
 • W module Produkcja przywrócono działanie opcji „Ulubione”.
    

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji PIT-28 (22) przywrócono generowanie pliku XML w przypadku korekt, gdy zaznaczone jest pole 6a.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.23 - lista zmian (14-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:
 • W raportach ujęto korekty podstawy opodatkowania w związku z ulgą za złe długi obowiązującą od 2020 roku:
I. KPiR:
Księga
a) Rozliczenie Księgi PiR
b) Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)
c) Rozliczenie Księgi PiR (z grupowaniem wg właściciela)
d) Rozliczenie roczne Księgi PiR
Rozliczenie PIT
a) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali)
b) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) - kwartalnie
c) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy)
d) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) - kwartalnie
Rozliczenie podatnika
II. KPiR dla RR:
Rozliczenie podatnika
III. Ryczałt:
Rozliczenie Ryczałtu
Rozliczenie podatnika
 • Przywrócono zapisywanie numeru referencyjnego na deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wysyłana była jako zbiorcza e-deklaracja.

Moduły magazynowe:
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "Mechanizm Podzielonej Płatności" na dokumentach: faktura pro forma, faktura zaliczkowa, faktura końcowa do zaliczek;
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia na fakturę pro forma, fakturę zaliczkową i fakturę końcową do zaliczek.
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia wystawianego w oknie głównym programu na dokument WZ i fakturę;
 • Dla protokołu „POSNET prot. Posnet” umożliwiono drukowanie sposobu płatności pod parametrem. W pliku „jMagazyn.config” parametr o nazwie: „drukujFormePlatnosciNaParagonieNaDrukarceFiskalnejJesliObslugiwana”;
 • W słownikach „Kursy walut” ustawiono domyślne sortowanie po dacie kursu. Najnowsze tabele wyświetlane są na górze okna;
 • Umożliwiono wystawienie FV z dokumentu WZ w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest dłuższa niż 100 znaków. Program przyjmuje nazwę kontrahenta do 200 znaków.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi miejsca wprowadzania BDO w programach informujemy, że w programach magazynowych dGCS System użytkownik wprowadza ten numer na końcu danych firmy i wówczas będzie on drukowany. Dodatkowo w urządzeniach fiskalnych trzeba zmodyfikować nagłówek paragonu o ten numer.

Ministerstwo Środowiska uważa, że numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach może znajdować się pieczątce lub w stopce firmowego papieru. Należy go zawsze umieszczać nie tylko na fakturach, ale również na paragonach czy umowach kupna sprzedaży. Za jego brak grozi nawet milion złotych kary.

W Bazie Danych o Odpadach (BDO) gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Marszałek województwa, dokonując wpisu do BDO, nadaje indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Dla producentów i importerów opakowań oraz dla podmiotów wprowadzających sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe, produkty w opakowaniach - ten numer jest ważniejszy, niż NIP czy REGON. Zgodnie bowiem z art. 63 ustawy o odpadach, podmioty, o którym mowa mają obowiązek umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa nie mówi jednak, o jakie dokumenty chodzi. W efekcie przedsiębiorcy nie wiedzą, czy np. umieszczać go w deklaracjach podatkowych, dokumentach kadrowych. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zapytał więc Ministerstwo Środowiska jakich dokumentów dotyczy ten obowiązek.

Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo na stronie Prawo.pl.

  

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W "Kartotece not obciążeniowych" dodano możliwość wyszukiwania dokumentów po NIP / PESEL i Nazwie Kontrahenta;
 • W kreatorze ustawień początkowych → krok 4 → "Domyślna forma płatności" przywrócono odświeżanie nowo dodanej formy płatności;
 • Dodano możliwość przenoszenia terminu przydatności, numeru partii i indeksu analitycznego przy dodawaniu pozycji MM w "Kartotece dokumentów MM";
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP na paragonie dla drukarek fiskalnych EMAR: Printo 57T; Printo 57TE; D205; Tempo 3; Tempo Pro.

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono sposób generowania e-Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy program zainstalowany jest w katalogu ze spacjami w nazwie;
 • Dodano ewidencję dla korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązującej od 2020 r.
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Zmieniono układ okna "Kartoteka środków trwałych:
 • Zamieniono miejscami pola „Nr inwentarzowy” z „Symbol KŚT”. Pierwszym polem jest pole wyboru numeru KŚT. Zostawiono tylko jeden sposób rozwijania listy ze słownikiem KŚT – przyciskiem „+/-” (usunięto przycisk „...”). W zakładce „Parametry amortyzacji” jako pierwsze pole ustawiono „Rodzaj amortyzacji”. Ponadto, usprawniono wyświetlanie okna kartoteki środków trwałych dla niskich rozdzielczości;
 • Zmieniono sposób podpowiadania danych dla odpisów jednorazowych w zakładce "Parametry amortyzacji".
 • Dla wybranej metody amortyzacji „Odpis jednorazowy” są podpowiadane daty:
 • - data przyjęcia = data nabycia,
 • - data rozpoczęcia obl.amor. = data przyjęcia.
 • Dodano podpowiadanie dat po zmianie metody amortyzacji;
 • Dodano „Raport zmian wartości środków trwałych i WNiP w okresie”. Dodano oddzielne raporty szczegółowe (dla wartości księgowych i podatkowych) i jeden zbiorczy – tylko podsumowania kolumn z podziałem na wartości księgowe i podatkowe;

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.21 - lista zmian (28-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową "Podstawa zdrowotna właściciel" obowiązującą od 1/2020 r.


 

Mała Firma DGCS System wersja 20.20 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono działanie programu w trakcie czynności sprawdzania księgowań w module Ryczałt - zmiana typu zakresu dat na „Podatek VAT”.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego sposobu wykazywania danych dotyczących osób do ukończenia 26 lat w oknie Deklaracji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.
 • Dodano opcje wyboru sposobu wykazania danych dotyczących osób do ukończeniu 26 lat pomiędzy:
  - opcją wypełnienia danych zgodnie z opisem oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;
  - opcją wykazywania danych zgodnie z instrukcją wypełnienia PIT-11 wer. 25 umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list płac (rachunków do umów zlecenia), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat,
 • Sposób wykazywania danych można określić przy pierwszym otwarciu okna "Deklaracja PIT-11" lub w nowym polu ‘ Sposób wykazania danych dot. osób do ukończenia 26 lat’ znajdującym się w sekcji ‘Opcje deklaracji’ tego okna. ;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RPA;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-11.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono uzupełnianie pola 28 sekcji D deklaracji PIT-11 w wersji 25;

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.16 - lista zmian (17-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono zmiany w wypełnianiu deklaracji PIT-11 wer. 25 . Modyfikacja dotyczy zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy oraz składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat”;W udostępnionej deklaracji PIT-11 wer. 25 przychód z tych składników bez względu na datę wypłaty oraz wiek osoby (tj. bez względu no to czy wypłacony był w okresie obowiązywania ulgi dla osób do 26 lat czy też nie) wykazywany jest w sekcji E deklaracji w wierszu 8.
Jeżeli na danej liście płac wystąpiły tylko zasiłki chorobowe (lub inne zasiłki) wypłacane przez zakład pracy lub składniki definiowalne z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” to wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w polu 68 deklaracji i tym samym nie zostanie wykazana w polu 33 deklaracji. Jeżeli oprócz zasiłków chorobowych (lub innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy lub składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” na danej liście płac występują przychody kwalifikujące się do wiersza 1 deklaracji (sekcja E) wówczas wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w całości w polu 33 i tym samym nie zostanie wykazana w polu 68;
WAŻNE! Udostępniona deklaracja PIT 11 wer. 25 prezentuje dane o wynagrodzeniach zgodnie z opisem pól oraz sposobem ich wypełnienia wskazanym jednoznacznie w urzędowym wzorcu PIT-11. Na deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje oraz pola w zależności od wieku osób (data urodzin), którym szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania (sekcja G), a osobno zgodnie z opisem deklaracji w sekcjach E2 albo E6 przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu (osobno wynagrodzenia pracownicze, osobno z umów zlecenia, a także osobno z innych umów cywilnych). Ponadto przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat) zostały w całości wykazane w osobnej sekcji E8. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są także wykazywane w sekcji E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. W przypadku innej interpretacji co do kwot proponowanych przez program w poszczególnych polach lub sposobu wypełnienia tych kwot istnieje możliwość samodzielnej zmiany danych wstępnie proponowanych.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Moduł Środki Trwałe:

 

 • Dodano nowy raport "Raport amortyzacyjny - podsumowania grup".


 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 25 wraz z wysyłką e-Deklaracji.
 • Usprawniono działanie zakładki "Szkoły".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano program do obsługi zwolnień podatkowych dla osób do 26 lat na rok 2020;
 • Dodano możliwość zapisania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020 r. Mikrorachunek można wprowadzić w oknie: Konfiguracja → Dane firmy w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’;
 • Dodano kreator umożliwiający zdefiniowanie dat list płac w nowym roku dla nieobliczonych list płac;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji IFT-1R w wersji 15 wraz z wysyłką e-Deklaracji.


Nowa wersja deklaracji PIT-11 (25) jest w przygotowaniu i będzie udostępniona w kolejnych aktualizacjach.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.11 - lista zmian (31-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania NIP na paragonie w drukarkach Novitus;
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Online z możliwością drukowania faktur;
 • Usprawniono możliwość dodawania kontrahenta do dokumentu w oknie głównym jeśli kontrahent ma przypisanych wielu odbiorców (pracowników);
 • Dodano obsługę węzła "Zamówienia" dla JPK FA (3) w przypadku występowania faktur zaliczkowych/końcowych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.10 - lista zmian (19-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono komunikat przy księgowaniu wyciągu bankowego, gdy zdarzy się niepowodzenie z powodu braku dowiązania kontrahenta. W komunikacie błędu dodana jest informacja o nazwie kontrahenta. W takim przypadku możemy wejść w wyciąg bankowy, znaleźć pozycję z danym kontrahentem i dowiązać kontrahenta z wygenerowaniem rozrachunku dla tej pozycji;
 • Podczas dodawania wpisu bez VAT ustawiono domyślnie kursor na polu z datą.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Uproszczenie filtrowania danych do raportów:

Działanie filtrów.

Po zmianie istnieją następujące filtry danych do raportów:
Wszystkie – wszystkie środki trwałe;
Amortyzowane – środki trwałe z niezerowymi odpisami w zadanym okresie;
Aktywne – środki trwałe, które nie zostały zlikwidowane przed zadanym okresem.

Niezależnie od wybranego filtru, pomijane są środki trwałe nabyte po zakończeniu zadanego okresu.

Usprawniono filtrowanie na podstawie daty „Wg stanu na dzień” dla filtra Amortyzowane, aby nie pojawiały się zlikwidowane środki trwałe. W tym przypadku, filtr Amortyzowane wyświetla tylko te środki trwałe, które nie zostały jeszcze zlikwidowane ani umorzone.

Dostępne filtry w zależności od raportu:

Dla raportów „Spis z natury” oraz „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)” dostępne są filtry: Wszystkie, Amortyzowane oraz Aktywne. Dla pozostałych raportów (dla których filtrowanie jest odblokowane) dostępne są filtry: Wszystkie oraz Amortyzowane.

W raportach „Środki Trwałe w serwisie” oraz „Spis z natury” odblokowano filtry. W raporcie „Środki Trwałe w serwisie” domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie (zamiast na Aktywne – obecnie filtr Aktywne jest niedostępny dla tego raportu). W spisie z natury, domyślny filtr to Aktywne (jak dotychczas).

Dla raportów „Potwierdzenie utylizacji” oraz „Raport odpisów de Minimis” filtry są zablokowane (jak dotychczas).

Filtrowanie po datach:

Filtrowanie z użyciem daty „Wg stanu na dzień” jest włączone tylko dla raportów: „Środki Trwałe w serwisie”, „Spis z natury”, „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”. Dla pozostałych raportów, możliwe jest filtrowanie według wartości w polach „Okres od” oraz „Okres do”.

 

Filtrowanie według okresów dotyczy również raportów, które dotychczas były filtrowane po datach „Data od” oraz „Data do”: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z Modernizacji”, „Potwierdzenie utylizacji”, „Raport odpisów de Minimis”. Filtrowanie według dat „Data od” oraz „Data do” jest wyłączone.

 • Ustawienie domyślnego filtrowania na Aktywne w raportach „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”;
 • W raporcie z LT odblokowano filtry. Domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie. Dodano datę nabycia i dokument likwidacyjny;
 • Dodano na raporcie z OT informacji o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym) jeżeli występuje;
 • Dodano tekst „i WNiP” w nagłówkach raportów: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z modernizacji”;
 • Usunięto raport „Spis z natury” (duplikat). Pod nazwą „Spis z natury” jest dostępny dotychczasowy „Raport ze spisu z natury” (różnica to możliwość skreślania odpowiednich wartości w kolumnach JEST i NIE MA).
 • Uproszczono skreślanie wartości w kolumnach JEST i NIE MA – odpowiednia kolumna jest skreślana na podstawie tego, czy środek trwały był aktywny na zadany dzień (zamiast używania wartości z pola „Jest na stanie”). Pole „Jest na stanie” zostało ukryte;
 • Dodano możliwość okresowego księgowania odpisów amortyzacyjnych;
 • Usprawnienie w raportach planów amortyzacji wyświetlania wartości nieumorzonej dla zlikwidowanych środków trwałych.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia obowiązującej w 2020 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano daty świąt obowiązujących w 2020 r.
   

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano obsługę protokołu Posnet Online dla drukarek fiskalnych.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usunięto pole REGON z deklaracji: VAT-7 (20) i VAT-7K (14);

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.08 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Przyśpieszono zapisywanie korekty sprzedaży. Zauważalne jest to w przypadku pracy na dużych bazach danych.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (20) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (14) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (10);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (9);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 (7);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4/E (8).

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (03-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.
   

 Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK FA (3);
 • Do wewnętrznego pliku XML dla dokumentu MM dodano przenoszenie terminów przydatności do spożycia i numerów partii;
 • Dodano przenoszenie konta sprzedającego przy wystawianiu FZ z PZ.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania danych z pliku JPK FA (3);
 • Dodano wizualizację danych wygenerowanych w JPK FA (3) w formie tabelarycznej;
 • Zmieniono opis kolumny w oknie „Wybierz paczkę”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wartość początkową ulgi podatkowej dla nowych baz;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RCA dla pracownika mającego wiele wersji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość generowania pliku JPK PKPiR (2) po zaimportowaniu danych z programu KPiR DOS;
 • Usprawniono możliwość księgowania w walucie i zmiany wartości przy pomocy opcji „Zmień PLN”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego typu faktury. Domyślny typ faktury można ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → Domyślny typ faktury (parametr lokalny);
 • Dodano opis typu faktury „Mechanizm podzielonej płatności”, dla baz danych utworzonych w generacji 20;
 • Dodano możliwość wyłączenia dla użytkownika wyświetlania informacji o mechanizmie podzielonej płatności. Można to ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → „Informuj o przestawieniu typu dokumentu na podzieloną płatność (parametr aktualnego użytkownika)”;
 • DGCS System Rozszerzenia. Nowa wersja dodatku synchronizacji z serwisem Allegro - SyncAukcje. Profile synchronizacji podczas aktualizacji zostaną przeniesione jednakże konieczne są dodatkowe czynności związane z aktywacją aplikacji i autoryzacją. Opis zmian w instrukcji dodatku.
 • Uwaga! Nowy serwis Allegro zmienia numerację zamówień. Od tej wersji nie będzie już możliwości dodania prefiksów i sufiksów numeru. W związku ze zmianą numeracji prosimy zwrócić uwagę na ponownie pobrane zamówienia jeśli okres synchronizacji wykracza po za dzień. Allegro zmieniło też znaczenie statusów zamówień. Zmiana synchronizatora jest konieczna z uwagi na stopniowe wyłączanie przez Allegro funkcjonalności starego serwisu API.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono działanie kursora w przypadku dodawania wpisu. Przy dodawaniu wpisu dla należności i zobowiązań kursor pojawia się w terminie płatności, a dla płatności w polu wyszukiwania „CFT”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono opisy kodów tytułów ubezpieczenia dla kodów: 0510 i 0540;

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:
 

 • Przywrócono parametr "Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu" w parametrach Kasy;
 • Usprawniono instalowanie serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0 na starszych wersjach programu DGCS System.

 

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono wyświetlanie asortymentu w oknie głównym w przypadku ustawienia parametru „Pobieranie informacji o wydaniach bez skutku magazynowego”;
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności.

 

Moduły księgowe:
 

 • Poprawiono literówkę w słowie „zapisów” w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji;
 • Przywrócono kursor, który znikał po naciśnięciu spacji w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia”.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Na wydruku OT dodano informacje o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym), jeżeli występuje;
 • Na wydruku „Odpis amortyzacyjny” dodano oddzielne zestawienie o odpisach jednorazowych (ulga inwestycyjna) z zadanego okresu.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.01 - lista zmian (24-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
   
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przypisanie numeru konta bankowego do nabywcy.
   
 • Funkcja umożliwi użytkownikowi wprowadzenie numeru konta bankowego, które będzie przypisane indywidualnie do kontrahenta. W tym celu należy w opcji Słowniki → Kontrahenci → Konta bankowe wprowadzić nasze konto bankowe jako pierwsze (domyślnie to pole służy do wpisywania konta bankowego klienta) i na wydruku faktury VAT wybrać wzorzec Faktura standardowa – konto indywidualne. Po takim ustawieniu i wystawieniu Faktury VAT na wydruku widoczny będzie numer konta bankowego, które zostało indywidualnie przypisane do kontrahenta.

 

Moduły księgowe:

 

 • Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.
  Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:
  Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;

  Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):

  – dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,

  – wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,

  – nowy od roku 2020.

  Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:
  Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
  Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.
   
 • Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.
  Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.
   
 • Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.
  Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:
  Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
  We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
  We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.
  Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.
   
 • Dodane raporty potwierdzenia sald.
  Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.
   
 • Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.
  Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.
   
 • Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.
  Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.
   
 • Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .
  Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.
   
 • Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.
  Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru “Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.
   
 • Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.
  Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.
   
 • Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.
  Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.
   
 • Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.
  We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.
   
 • Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.
  Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.
   
 • Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.
  Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.
   
 • Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.
  W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.
   
 • Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.
  Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.
   
 • Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.
  Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.
   
 • W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.
  Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.
   
 • Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.
   
 • Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.
  We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.

Mała Firma DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano zabezpieczenie w Słowniku cenników, aby nie można było wprowadzić samej nazwy cennika i dodawać wszystkich pozycji do cennika;
 • Usprawniono opcję „Widoczna” dla stawek VAT, aby stawka która ma ten parametr wyłączony nie była widoczna w pozostałych częściach modułu;
 • Przywrócono możliwość fiskalizacji usług jednorazowych;
 • Przywrócono możliwość dodawania pozycji wystawiając ilościową korektę faktury RR;
 • Dodano pole z numerem źródłowym dokumentów przy wyborze dokumentów PZ, z których wystawiana jest faktura zakupu.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.36 - lista zmian (02-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono podpowiadanie stawki VAT w przypadku edycji faktury zakupu i dodawania pozycji. W aktualnej wersji podpowiadana jest stawka VAT ze słownika „Definicja towarów”;
 • Usprawniono przeliczanie rabatów na dokumentach WZ w przypadku posiadania licencji na moduł „Akcyza węglowa”;
 • Wyłączono automatyczną zmianę nazwy towaru na drukarkę fiskalną przy edycji pozycji sprzedaży;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku dodawania kolejnych pozycji na dokument.

  

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono podpowiadanie numeru konta bankowego dla wpłat podatku PIT w przypadku pobierania danych z deklaracji CIT na raporcie „Rozliczenie podatnika”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników definiowalnych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia.
 • Nowe pole „Opodatkowanie mimo ulgi do 26 lat” w oknie Dane → Składniki definiowalne skutkuje naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat.
 • Aktualizacja standardowo przyjęła, że od wszelkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), zaliczka na podatek będzie naliczana.
 • Zmieniono okres obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Zwolnienie będzie stosowane również do przychodów naliczanych (zgodnie z "datą wypłaty") w dniu 26. urodzin osoby korzystającej z tego zwolnienia;
 • Obniżono procent podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Obniżono procent podatku zryczałtowanego do 17% dla umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wydruku faktury zakupu w przypadku ustawienia parametru "Pokazuj okienko ustalania cen sprzedaży po zakończeniu wprowadzania dokumentu przyjęcia".

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.34 - lista zmian (19-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • Przywrócono możliwość edycji pozycji podczas wystawiania FV z dokumentu WZ;
 • Przywrócono możliwość edycji pozycji podczas wystawiania przesunięć międzymagazynowych.
   

  

Mała Firma DGCS System wersja 19.33 - lista zmian (18-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

Moduły magazynowe:
 

 • Przywrócono możliwość edytowania pozycji przy wystawianiu korekty paragonu i faktury.

   

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Na deklaracji PIT-36L obsłużono sytuację, gdy ktoś wpisze wartość „0” w pole 152.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano treść świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 07.09.2019 r., z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw pracy sporządzanych przed tą datą i od tej daty;
 • Usprawniono otwieranie okna edycji listy płac w przypadku, gdy użytkownik ma już otwarte to okno;
 • Usprawniono generowanie deklaracji IFT-1/IFR-1R;
 • W wydrukach umów o pracę i aneksach do tych umów wyłączono automatyczne uzupełnianie pola "Pieczęć nagłówkowa pracodawcy";
 • Wprowadzono możliwość dodania osoby współpracującej do listy płac;
 • Usprawniono możliwość ręcznego wprowadzania wartości podatku dla rachunków umów cywilno-prawnych;
 • Usprawniono mechanizm przeliczania listy płac.

  

Mała Firma DGCS System wersja 19.30 - lista zmian (03-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (26-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

Moduł magazynowe:

 

 •  Zmieniono rozmiary pól kontrahenta w wystawianym dokumencie, tak aby więcej danych zmieściło się bez potrzeby przewijania okna;
 •  Dodano opis na fakturach korygujących: „Łączna kwota do zapłaty po korekcie:”;
 •  Usprawniono możliwość generowania pliku JPK FA (2) w przypadku, gdy nie wprowadzono NIP kontrahenta;
 •  Przywrócono możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych do zaliczek.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Dodano informację o tym, jaki środek trwały jest likwidowany oraz datę likwidacji dla likwidowanych środków trwałych na raportach odpisów amortyzacyjnych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono literówkę w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Korekta paragonu VAT marża;
 • Zmieniono opcję wyświetlania okna „Kartoteka korekt paragonów VAT marża”. W najnowszej wersji kartoteka otwiera się jako zakładka programu;
 • Usprawniono wyświetlanie podsumowania danych na raporcie „Zestawienie sprzed. towarów zwolnionych z akcyzy bez dokumentu dostawy” w przypadku, gdy wystawi się fakturę do paragonu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawnienie w widoku tabelarycznym pracownika dotyczące oświadczenia osoby do 26 lat o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły Magazynowe:

 

 • Usprawniono dodawanie rabatu w słowniku Kontrahentów na zakładce Polityka cenowa;
 • Usprawniono wystawianie faktury zakupu z wprowadzonym kosztem transportu;

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono komunikat ostrzegający, że dokument może juz istnieć w bazie danych;
 • W Księdze Handlowej usprawniono zmianę numeru konta w oknie Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Plan kont;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia - następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019;
 • Dodano wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby;

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość ostrzegania o istniejącej już na dokumencie pozycji przy wystawianiu dokumentu.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość alternatywnego wybrania sterownika PKCS11 dostarczanego przez producenta certyfikatów w systemach operacyjnych Windows.
  Brak możliwości podpisu kartą kryptotgraficzną KIR - "Graphite" został rowiązany dzięki zaangażowaniu i współpracy Pana Andrzeja z firmy ALT Sp. z o.o.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk listy obecności. Dodano pogrubianie dni wolnych na liście obecności z czasem pracy.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość generowanie pliku JPK-FA(2) - obowiązującego od 01-07-2019 r.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Uaktualniono opisy numeru deklaracji VAT-7 (19);

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk świadectwa pracy;

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach RR;
 • Dodano przenoszenie zawartości pola „Uwagi” z „Zamówienia od klienta” na „Fakturę”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono przeliczanie dodatku za nadgodziny przy obliczaniu listy płac.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dla nowych baz danych ustawiono nową matrycę stawek podatkowych dla urządzeń fiskalnych;
 • Dodano pole z datą VAT w „Kartotece faktur zakupowych”;
 • Przywrócono możliwość wejścia do kartoteki faktur zakupowych w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z paragonu w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość fiskalizacji paragonów w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Poprawiono literówkę w słowniku „Definicja towarów” w zakładce „Dane szczegółowe” w opcji „Świadectwo jakości paliw”;Dodano możliwość wpisania wartości „min.” i „max.” na Świadectwie jakości Paliw Stałych;
 • Przy wystawianiu faktur cyklicznych ukryto opcję wystawiania faktur jako wzorzec dokumentu;
 • Zwiększono ilość znaków w nazwie kontrahenta przy realizacji wystawienia faktury z dokumentów WZ;
 • Dodano ostrzeżenie o braku przyczyny korekty podczas wystawiania dokumentu korygującego.
    

Moduły księgowe:

 

 • Poprawiono literówkę w słowniku „Wzorców księgowania” w kolumnie „procent kwoty”;
 • Usprawniono import dokumentów z pliku XLSX (moduł indywidualny);
 • Usprawniono wczytywanie wyciągu bankowego z pliku MT-940. W poprzedniej wersji pojawiał się błąd po kliknięciu na nagłówek tabeli wczytywanego wyciągu;

  

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano import absencji z e-ZLA zarówno z plików XML jak i CSV. Instrukcja importu znajduje się w menu głównym modułu: Plik → Import → Import absencji z e-ZLA → Instrukcja
 • Dodano nowy wzór listy obecności z ewidencją czasu pracy;
 • Dodano możliwość definiowania czasu obowiązywania dla składników płacowych pracownika;
 • Usprawniono okno dodawania składnika definiowalnego poprzez wyeliminowanie komentarza o pustym polu;
 • Zmieniono wzór wydruku "Świadectwa pracy" poprzez usunięcie imion rodziców;
 • Do słownika typów nieobecności dodano następujące nieobecności:
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - obniżaj urlopowo - kod ZUS 151,
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - nie obniża - kod ZUS 151
 • Usprawniono odświeżanie tabeli absencji po edycji wybranej absencji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono otwieranie modułów magazynowych w przypadku, gdy program został zamknięty z otwartymi zakładkami „Definicja towarów” oraz „Kartoteka należności wg kontrahentów”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań”, który w najnowszej wersji jest zgodny z „datą wystawienia”.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (w.27) po uzupełnieniu pola 29a.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie uwag na fakturze bez VAT (rachunek) w kartotece faktur;
 • Usprawniono możliwość przechodzenia między zakładkami Nabywca/Odbiorca w kartotece wydań/sprzedaży przy wyłączonej edycji;
 • Przywrócono możliwość dodawania pozycji do przesunięcia międzymagazynowego (MM) przy edycji tego dokumentu;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury bez VAT (rachunku).

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (27) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji VAT-7 (19). Jeżeli pole 58 jest wypełnione kwotą dodatnią, to wymagane jest zaznaczenie przez użytkownika pola 68;
 • Usprawniono księgowanie z plików zewnętrznych, gdy zaznaczona jest opcja porównywania po nazwie i po NIP-ie kontrahenta. W niektórych przypadkach gdy kontrahent nie ma NIP-u system nie był w stanie odnaleźć kontrahenta, choć w bazie on już istniał, co powodowało efekt zawieszenia programu;
 • Dodano możliwość wysyłania odliczeń właścicieli do serwisu mojksiegowy24.pl dla każdego właściciela osobno;
 • Dodano możliwość rozliczania taksówkarzy w pliku JPK VAT (3);
 • Zmieniono format daty we wszystkich polach z datą w deklaracji VAT-R;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-36, która wymagała wypełnienia pól od 28 do 36, podczas gdy w formularzu wypełnione są dane w sekcji B. Dane identyfikacyjne.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.17 - lista zmian (11-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono uruchamianie programu przy otwartej zakładce przesunięć międzymagazynowych;
 • Usprawniono wystawianie faktury bez VAT (rachunek) w przypadku, gdy wystawimy fakturę na towar akcyzowy ze świadectwem jakości;
 • Usprawniono wystawianie wartościowej korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu miała wprowadzony koszt transportu;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Dodano możliwość wystawiania korekt sprzedaży na pozycje wystawione z akcyzą;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Usprawniono edycję pozycji dokumentów sprzedaży z pozycjami zawierającymi akcyzę;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi – dodano dwa nowe parametry synchronizacji zamówień/kontrahentów pozwalające na przeniesienie zarządzania danymi kontrahentów do programu DGCS System:
 • - "Aktualizacja danych istniejących kontrahentów" - jeśli opcja jest wyłączona aktualizacja danych będzie dotyczyła tylko nowych kontrahentów,
 • - "Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie" - jeśli opcja jest włączona na zamówienie będą trafiały dane z kartoteki, jeśli będą w bazie danych, a nie ze sklepu;
 • DGCS System Rozszerzenia – KQS.store – usprawniono obliczanie cen w pozycjach importowanych zamówień.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono prezentowanie danych na deklaracji AKC-WW w przypadku automatycznego księgowania korekt dokumentów z akcyzą.Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane;
 • Zmieniono komunikaty wyświetlane po imporcie środków trwałych z pliku Excela (XLS).

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wydruku dokumentów bezpośrednio po uruchomieniu programu;
 • Produkcja zaawansowana – przywrócono uruchamianie programu po wybraniu dodatkowego filtrowania listy towarów;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi - dodana została funkcja synchronizacji danych kontrahenta z zamówienia podczas importu zamówienia. Pozwala ona na znaczne przyspieszenie procesu obsługi zamówień;
 • DGCS System Rozszerzenia - Shoper – dostosowano rozszerzenie do nowego API w technologii Rest;
 • DGCS System Rozszerzenia – Magento w wersjach począwszy od 2.0 - dostosowano rozszerzenie do nowego API (w programie DGCS System występują dwie wersje dodatku, nowa oznaczona cyfrą 2).

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono możliwość eksportu i importu danych z bazy do bazy przez plik Excela. Aktualnie przenoszone są dane z zakładki „Podstawowe”, poza pracownikiem odpowiedzialnym i kontrahentem powiązanym oraz dane z zakładki „Likwidacja”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.15 - lista zmian (29-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono algorytm podpisywania e-Sprawozdania finansowego, tak aby było weryfikowane jako poprawny typ podpisu na ePUAP.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.14 - lista zmian (27-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość podpisywania e-Sprawozdań Finansowych przy pracy zdalnej przy użyciu aplikacji „Winflector”;
 • Przywrócono ujmowanie remanentów w kosztach narastająco na raporcie „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych".

 

Środki trwałe:

 

 • Wyeliminowano losowy problem z uruchamianiem modułu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono dodawanie rachunku w oknie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowano sytuację dla niektórych przypadków kiedy to rachunek miał niepoprawny rok.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.13 - lista zmian (22-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość drukowania etykiet z menu „Przyjęcia” po wybraniu cennika;
 • Usprawniono działanie okna "Szukaj produktu" w przypadku wystąpienia towaru z bardzo dużym stanem magazynowym.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA do rejestry VAT w przypadku, gdy w pliku NIPy są z przedrostkiem „PL”, a w konfiguracji programu ustawiony jest parametr, który ma usuwać przedrostek „PL”;
 • W kartotece e-Sprawozdań dodano możliwość edycji nazwy oraz daty sporządzenia;
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych" o przeliczanie kosztów i przychodów narastająco w przypadku, gdy zmienimy kwotę kosztów lub przychodów;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji CIT-8 w przypadku, gdy wypełnione są pola: 65, 66, 67 i 68;
 • W kartotece obliczonych sprawozdań finansowych dodano możliwość edycji nazwy;
 • Usprawniono obsługę skrótów klawiszowych zapisu, gdy użyte były opcje 75% lub 20%;
 • Usprawniono wprowadzanie ręcznie kwot w oknie "Obliczanie sprawozdań finansowych", tak aby kursor poruszał się tylko po polach edycyjnych (z kwotami);
 • Zmieniono sposób kodowania załączników dodawanych do e-Sprawozdania finansowego;
 • Dodano komunikat w przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało jeszcze obliczone, a chcemy wprowadzić jakąkolwiek kwotę ręcznie w sprawozdaniu.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych podczas edycji słownika kontrahentów i edycji rabatów na grupę towarową.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono definicję e-Sprawozdań Finansowych dla rodzaju definicji w pozycjach A,B,C w Rachunku przepływów pieniężnych pobieranym z pliku DanePoczatkowe.xml;
 • Usprawniono zaokrąglanie kwot przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych z wycen bilansowych i podatkowych;
 • Usprawniono przenoszenia danych z załącznika PIT-O w deklarację PIT-36 o przenoszenie miesięcy do pliku XML w przypadku, gdy rozliczamy się z współmałżonkiem i w polu małżonka w części E PIT-O nie wpisano ilości miesięcy oraz kwoty za dziecko, a dane te są wprowadzone u podatnika;
 • Usprawniono przenoszenie danych z roku poprzedniego dla e-Sprawozdania Rachunku Zysków i Strat, jeżeli w części F w roku bieżącym są 0;
 • Wyłączono konieczność uzupełnienia tabeli różnic w podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym dla jednostek „mikro” i „małych”;
 • Przywrócono możliwość automatycznego księgowania płatności naszych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.11 - lista zmian (15-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono weryfikację e-Sprawozdań finansowych ze schematami XSD o pokazywanie szerszego komunikatu dla użytkownika, jeżeli coś jest niezgodne;
 • Zablokowano możliwość dodania pustego wiersza w informacji uszczegóławiającej w e-Sprawozdaniach finansowych;
 • Usprawniono edycję zapisów w przypadku użycia przycisków 75% i 20% o zmianę Winien PLN / Ma PLN;
 • Dodano komunikat, przy próbie usunięcia obliczonego Sprawozdania Finansowego podłączonego do e-sprawozdania (użytego w e-sprawozdaniu);
 • W kartotece Sprawozdań Finansowych dodano opcję odwiązania obliczonego sprawozdania;
 • Usprawniono generowane załącznika PIT-O (23) w przypadku, gdy wypełnione jest pole 19.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.10 - lista zmian (11-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe

 

 • Dodano opcję wysyłania dokumentów e-mail w przypadku wystawiania FV z dokumentu WZ;
 • Dodano oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych dla firm, które są zwolnione z akcyzy;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie „Zestawienie sprzedaży zwolnionej z akcyzy bez dokumentów dostawy”, w poprzedniej wersji, gdy był paragon i z niego wystawiona FV to wartości były podwójne;
 • Dodano możliwość drukowania drugiego adresu „punkt sprzedaży” w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano pod prawym przyciskiem myszy najczęściej używane opcje: edytuj, usuń, pokaż, koryguj, drukuj (drukuje domyślny wzorzec),wyślij jako e-mail, powiel, fiskalizuj;
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” dodano nowe okresy wyświetlania danych:
  - Dziś;
  - Ostatni tydzień;
  - Styczeń – Grudzień.
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” usprawniono filtrowanie wyświetlanych dokumentów dla okresów:
  - Aktualny tydzień;
  - Aktualny miesiąc;
  - Aktualny rok.
 • Udostępniono wybór kolektora CIPHERLAB 8400;
 • Usprawniono pracę na programie podczas inwentaryzacji z kolektora danych;
 • Przy dodawaniu i edycji pozycji zakupu umożliwiono zaznaczenie przeliczenia 50% VAT do odliczenia.

 

Moduły księgowe:
 

 • Usprawniono zapamiętywanie kwot z roku poprzedniego przy podatku dochodowym dla e-Sprawozdań Finansowych;
 • Umożliwiono tworzenie kont analitycznych dla kontrahenta po jego wcześniejszym zapisaniu. W słowniku kontrahentów dodano na zakładce dodatkowe dane;
 • Dodano weryfikację e-Sprawozdań Finansowych ze schematami XSD udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie planu amortyzacji w przypadku, gdy dodano modernizację z ujemną wartością w miesiącu bezpośrednio przed datą rozpoczęcia obliczania.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.07 - lista zmian (14-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduły magazynowe

 

 • Na wzorcu „Faktura – akcyza węglowa – towary akcyzowe w kg” dodano kolumnę z ilością kilogramów dla towarów akcyzowych.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (19) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (13) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-2 (12);
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-8 (3);
 • Usprawniono automatyczne księgowanie noty obciążeniowej wystawionej w walucie obcej;
 • Poprawiono literówkę w oknie „Narzędzia administracyjne” dla przycisku „Zmień paczkę”.

 

Moduł Kadry i Płace

 

 • Usprawniono eksport do ZUS RPA w przypadku numeru REGON oraz NIP zaczynającego się od zera;
 • Przywrócono możliwość wydrukowania zapisanych świadectw pracy z 2016 roku.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

Moduły księgowe:

 

 • Udostępniono przyciski z odliczeniem 75% i 20% dla VAT-owców;
 • Udostępniono pełną obsługę e-Sprawozdań finansowych.

 

Moduł kadry i płace:

 

 • Dodano obsługę generowania formularza ZUS RPA;
 • Przywrócono możliwość otwarcia zamkniętej listy płac.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduły Magazynowe:

 

 • Dodano możliwość przeliczania rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie;
 • Dodano podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań;
 • Dodano podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży;
 • Dodano pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy.

 

  Moduły księgowe:
 

 • Dodano możliwość księgowania wartości % dla księgowości bez VAT:
 • - w przypadku dodawania wpisu bez VAT na panelu Księga/Dziennik dodano dwa przyciski "75% kwoty" i "20% kwoty". Dotyczy modułów KPiR, KPiR dla RR oraz Księga Handlowa,
 • - w przypadku KPiR i KPiR dla RR jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli, to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków wpisana przez nas kwota (aktywny wiersz), zamieniana jest na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie i nie ma żadnej blokady co do nazwy kolumny,
 • - w przypadku modułu Księga Handlowa jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli (strona winien lub ma) i naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków kwoty z aktywnego wiersza (zarówno winien i ma) zostają zamienione na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie nieważne jakie konto jest wybrane w tabeli,
 • - przeliczona kwota 75% lub 20% jest później przeliczana na PLN według zadanego kursu, jeżeli kwota w danej komórce jest w walucie obcej;
 • Usprawniono dodawanie załączników do e-Sprawozdania Finansowego;
 • Usprawniono zapisywanie e-Sprawozdania Finansowego do pliku XML bezpośrednio po podglądzie struktury pliku;
 • Zmieniono typ pola „Zastosowane uproszczenia” na niewymagane w opcji „Konfiguracja” dla e-Sprawozdania Finansowego;
 • Ograniczono kody PKD możliwe do wybrania w oknie konfiguracji do kodów 5-znakowych;
 • W e-Sprawozdaniach Finansowych zmieniono kodowanie załączników na base64;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36 wraz z współmałżonkiem;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania w przypadku zmiany wartości procentowej;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania. Kursor zostaje po dodaniu/edycji wzorca na poprzednim wzorcu oraz po dodaniu/edycji pozycji wzorca na poprzedniej pozycji;
 • Usprawniono działanie przycisku Anuluj w oknie „Wybierz status”.

 

Moduły kadry i płace:

 

 • Dodano wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Usprawniono przygotowanie e-deklaracji w zbiorczych e-deklaracjach, przez dodanie generowania formularza;
 • W oknie List Płac podczas próby edycji listy płac dodano komunikat o braku możliwości edycji listy płac z powodu jej zaksięgowania;
 • Dodano obsługę kodów 0572, 0590, 0592;
 • Usprawniono obsługę klawisza „DELETE” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”;
 • Zwiększono limit znaków dla pola „REGON EKD” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono usuwanie wartości rabatu w oknie głównym po wybraniu opcji „Anuluj”.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono raporty rozrachunków oraz potwierdzeń sald w przypadku, gdy była wystawiona faktura do paragonu;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raportach „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” oraz „Zestawienia zobowiązań i płatności naszych” w przypadku, gdy jest jedna zaległość a wiele płatności;
 • Usprawniono deklarację AKC-WW o możliwość przenoszenia imienia i nazwiska;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 jeżeli zostało wypełnione pole 219;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-28, w przypadku sprawdzania pól 139 i 140.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Uaktualniono wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na 3803,56 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2019 r.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów WZ w oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Wprowadzono zgłoszone usprawnienia do obsługi akcyzy węglowej.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (21), PIT-28A (18) i PIT-28B (15) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Poprawiono komunikat przy wysyłce deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku dokumentów z przełomu roku;
 • Zmieniono raporty dokumentów do wyksięgowania oraz zaksięgowania w VAT sprzedaży i VAT zakupu (odliczenia VAT za złe długi);
 • Usprawniono deklarację PIT-36L;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w polu 85 na deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono dodawanie wzorców księgowania dla odliczeń w uproszczonych księgowościach.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano wydruk "Wezwanie do podania konta" dla pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce w menu głównym "Dokumenty", pod przyciskiem "Wydruki" w oknie "Listy Płac / Karty wynagrodzeń" oraz w oknie głównym "Pracownicy";
 • Dodano nowe formularze PIT-8C oraz PIT-R wraz z wysyłką e-Deklaracji z moduły Deklaracje.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży” ustawiono minimalny rozmiar okna edycji na 800x600;
 • Poprawiono wydajność otwierania okna edycji w „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych kontrahenta podczas wystawiania oferty;
 • Usprawniono pobierania dokumentów kontrahenta w kartotece dokumentów sprzedaży - powiązanie pobierania z parametrem dostępnym w konfiguracji programu odnośnie widoczności danych w kartotece;
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy skróconej kontrahenta w kartotece dokumentów WZ po wybraniu kontrahenta z listy;
 • Dodano kolumny z danymi odbiorcy oraz z danymi kontrahenta (adres, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa skrócona) w oknie "Wybierz dokumenty WZ na fakturę";
 • Dodano nowy moduł: DGCS System Akcyza węglowa.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono księgowanie płatności kontrahentów i płatności naszych w sytuacji, gdy nie jest wybrany kontrahent;
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono zmianę roku po otwarciu i zamknięciu okna składników definiowalnych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Nowy wygląd okna głównego.
 • Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400.
 • Wspólna kartoteka wszystkich dokumentów sprzedaży i wydań.
 • Panel z podglądem stanów magazynowych na innych magazynach.
 • Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach dokumentu.
 • Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu kontrahentowi.
 • Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie głównym.
 • Anulowanie faktury.
 • Korekty faktur zaliczkowych (w przygotowaniu).
 • Zmiana języka wydruku faktury w podglądzie (w przygotowaniu).
 • Obsługa nowych dokumentów związanych z obrotem węglem – rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny(w przygotowaniu).

 

Moduły księgowe

 

 • Nowy wygląd okna głównego oraz dodawania zapisu.
 • Zmiana dotycząca odliczeń procentowych od podatku dochodowego.
 • Wygodniejsze przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML).
 • Repozytorium wysłanych JPK wraz ze zbiorczą wysyłką przygotowanych JPK.
 • e–Sprawozdania Finansowe.
 • Wyświetlanie obrotów na koncie podczas księgowania.
 • Repozytorium obiegu dokumentów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Repozytorium raportów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Środki trwałe:
 • Nowy wygląd modułu.
 • Obsługa jednorazowego odliczenia do 100.000 PLN.
 • Ukryta zakładka “Korekty”.
 • Nowy raport - “Raport ze spisu z natury”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uwagi do wydruku świadectwa pracy - (usprawnienia świadectwa pracy).
 • Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności dla pracowników.
 • Zmiany na 2019 - daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe, nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w rachunkach.
 • Sposób przeliczania urlopu w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze wyższym niż przysługuje (w przygotowaniu).
 • Dodanie Druku ZUS Z-3 (w przygotowaniu).Dodatkowa opcja wyboru przy wprowadzaniu absencji (nie zmniejsza składników / obniża jak choroba / obniża jak urlop) - (w przygotowaniu).
 • Dodanie raportu urlopowego - (w przygotowaniu).
 • Raport badań lekarskich i szkoleń - (w przygotowaniu).
 • Ograniczanie w czasie składników płacowych w siatce płac pracownika - (w przygotowaniu).

 


Mała Firma DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

 

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

690,00 zł 848,70 zł Zamów

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników wersji 17.00 i wcześniejszych

790,00 zł 971,70 zł Zamów

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano parametr dla rabatu globalnego nadawanego przy realizacji zamówienia. Parametr dostępny jest w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Zamówienia → "Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta". Jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia;
 • Zmieniono generowanie "Noty uznaniowej", która w poprzedniej wersji zapisywała nagłówek dokumentu do rejestru VAT i przy generowaniu pliku JPK VAT program informował, że nie jest uzupełniony numer dokumentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
 • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych".
 • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia - spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

 

Moduły kadrowo-płacowe:

 

 • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
 • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

  

 Moduły magazynwe:

 

 • Usprawniono wejście do "Słownika grup towarowych" w przypadku dużych baz z towarami posiadającymi zdjęcia;
 • Usprawniono edycję zamówienia w przypadku, gdy na danym zamówieniu edytowane były dane kontrahenta. W poprzedniej wersji po takiej edycji pojawiał się Zamawiający i Odbiorca;
 • Usprawniono obliczenia na fakturze VAT marża w przypadku, gdy cena zakupu jest większa niż cena sprzedaży;
 • Moduły dodatkowe - DGCS System import dokumentów do Magazynu z pliku EDI++ (Subiekt) wprowadzono zmianę nazwy pliku po zaimportowaniu do programu.

 

 Moduły księgowe:

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono działanie opcji "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.62 - lista zmian (21-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono dostęp do ofert wystawionych w wersji 18.61;
 • Przywrócono możliwość wydruku „Zamówienia do dostawcy” w oknie głównym programu;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w walucie.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.61 - lista zmian (17-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

   

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na zaliczkach i fakturach końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono zmianę użytkownika o wczytywanie otwartych zakładek danego użytkownika;
 • Usprawniono eksport dokumentów KW do Comarch;
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku realizacji zamówienia z panelu zamówień na innym magazynie;
 • W raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" ukryto rozrachunki bez kontrahenta;
 • Usprawniono wystawianie kolejnych dokumentów zakupu, które są wystawiane zaraz po wystawieniu Faktury RR w oknie głównym;
 • Produkcja - dodano możliwość wprowadzenia innych danych firmy dla różnych magazynów.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.
 
 
 
 
 

Mała Firma DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów dla E-Deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12);
 • Dla deklaracji VAT-7 (17) i (18) przywrócono przenoszenie zdefiniowanych odliczeń i doliczeń;

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono listy rozwijane, po rozwinięciu listy wyświetlane zostają wszystkie pozycje zamiast pierwszych 200;
 • Usprawniono raporty planu amortyzacji;
 • Odblokowano możliwość wyboru daty "Wg stanu na dzień" w raportach odpisów amortyzacyjnych;

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.59 - lista zmian (30-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość usuwania ofert oraz zamówień;
 • Umożliwiono użytkownikom eksport/import zapisanych w ustawieniach perspektyw;
 • Produkcja – dodano czas w polach z datą produkcji na dokumentach RW, PW i samym Dokumencie Produkcji;
 • Produkcja - dodano symbol magazynu wyrobu do numeru PW, gdy magazyn jest zmieniany na czas produkcji;
 • Produkcja - wyłączono nadmiarowe zapytania o „Symbol Kosztu” z produkcji zaawansowanej, jeśli nie posiada się licencji na moduł dodatkowy „Analizy i raporty zaawansowane”;
 • Produkcja – dodano możliwość zmiany struktury wyrobu z poziomu okna produkcji według przyjęć (ale bez weryfikowania dostępności surowców);
 • Produkcja – dodano pole „Wystawiający” na Dokumencie Produkcji.

   

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono opis deklaracji VAT-7 wersja 18 w ewidencji odliczeń i doliczeń;
 • W podpowiedzi podczas księgowania na zakładce VAT w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji VAT” oraz w ustawieniach parametrów Deklaracji i JPK zmieniono opisy dotyczące deklaracji VAT-7 wersja 18;
 • Na raporcie "Rozliczenie VAT" usprawniono wyświetlanie częściowego odliczenia;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów z poziomu rejestru VAT w przypadku, gdy ustawiony jest parametr seryjnego wprowadzania dokumentów do księgi/dziennika/vat;
 • Usprawniono wejście do kartoteki e-Deklaracji, po wcześniejszym zapisaniu deklaracji;
 • Dodano zabezpieczenia przy generowaniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 odnośnie pól odpowiedzialnych za zwrot podatku - pola 57-61 oraz 68-70.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono komunikat pojawiający się przy próbie wprowadzenia nadpłaty;
 • Przywrócono zapamiętywanie ustawień w słowniku kontrahentów na zakładce "Powiadomienia i wezwania";
 • Przyśpieszono działanie programu przy włączonym widoku "Zamówienia od klienta";
 • Zmieniono kodowanie polskich znaków dla drukarek Novitus dla systemów operacyjnych korzystających z kodowania UTF-8;
 • Produkcja - w opcji wytwarzania dodano okno z możliwością wprowadzenia ilości w przypadku dodawania towaru do produkcji.

 

  
 
  

Mała Firma DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

Moduły magazynowe:

 

 • W raporcie „Zestawienie dokumentów przyjęcia” zwiększono pole z nazwą towaru;
 • Umożliwiono zapisywanie raportu o nazwie „Raport kasowy rozszerzony” do pliku *.docx;
 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na fakturach zaliczkowych;
 • Na wydrukach „Zamówienie od klienta” oraz „pro forma” dodano możliwość drukowania odbiorcy;
 • Wyłączono możliwość zamknięcia okna „Wyloguj” skrótem klawiszowym.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą w e-Deklaracjach: VAT-7 (18); VAT-7K (12);
 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4);
 • W e-Deklaracjach DOS dodano e-mail przy definiowaniu danych firmy;
 • Usprawniono kopiowanie wpisów w KPiR;
 • Usprawniono masowe sprawdzanie czynnego podatnika VAT w rejestrze zakupu w przypadku wielu księgowań na tego samego kontrahenta;
 • Dodano raport prawdopodobnie zdublowanych księgowań, który prezentuje zapisy, w sytuacji gdy jest więcej niż jeden zapis z tym samym kontrahentem i księgowaniem na tym samym koncie rozrachunkowym z tą samą kwotą. Raport dostępny w Księdze Handlowej w opcji: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych";
 • Dodano pasek postępu przy podpisywaniu e-Deklaracji i JPK certyfikatem.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Odblokowano filtr dla raportów odpisów amortyzacyjnych;
 • Dla „planów amortyzacji” oraz raportów „odpisów amortyzacyjnych” zmieniono działanie filtru Amortyzowane. Nowy filtr powoduje pomijanie środków trwałych, mających w zadanym okresie tylko zerowe odpisy amortyzacyjne.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

  

 Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie waluty na etykietach w przypadku, gdy system operacyjny jest inny niż polski;
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur eksportowych;
 • Przywrócono działanie dodatku importu dokumentów w formacie EDI ++;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych Posnet wyposażonych w nowy protokół komunikacji;
 • Dodano możliwość generowania klauzuli RODO na wydrukach faktur/zamówień/pro forma/ofertach/wz/paragonach;
 • Produkcja - w menu z opcjami zaawansowanymi w oknie dokumentów produkcyjnych dodano: dowiązywanie i odwiązywanie RW/PW.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie kursora podczas księgowania;
 • Usprawniono odświeżanie wprowadzonych danych w rejestrach VAT.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Usprawniono generowanie raportów planu amortyzacji (w układach A1 i A2);
 • Wyłączono automatyczne podpowiedzi dat (przyjęcia i rozpoczęcia obliczania amortyzacji), wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia przy edycji środka trwałego;
 • Przeniesiono dostęp do generowana raportów do górnego menu „Raporty”.
 
 
 
 

Mała Firma DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • W kartotece paragonów dodano możliwość wyszukiwania po nazwie kontrahenta;
 • Usprawniono zapisywanie raportu "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" do pliku xlsx;
 • Usprawniono pobieranie danych z GUS przy wystawianiu oferty.

  

Moduły Księgowe:

 

 • Uaktualniono metodę podpisywania E-Deklaracji;
 • Zmieniono komunikat przy błędzie wywołania usługi Ministerstwa Finansów;
 • Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z ING;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów sprzedaży krajowej oraz usług poza terytorium RP ze stawką 0% z pliku JPK;
 • Usprawniono dodawanie pozycji do tabeli na zakładce "Paliwa" podczas dodawania/edycji wpisu do księgi/dziennika;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów kontrahenta po anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

Moduły magazynowe:

 

 • Produkcja - dodano możliwość zmiany struktury wyrobu poprzez wskazanie ilości surowców bez kontroli z definicją.

 

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość określenia terminu płatności składek ZUS dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków".

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie położenia okna, kolumn i ich rozmiarów w oknie „Rozlicz dokument”;
 • Usprawniono edycję danych w słowniku kontrahentów, gdzie przy edycji danych i przejściu do innej (głównej) zakładki program wychodzi z trybu edycji;
 • Produkcja - uporządkowanie opcji w panelu konfiguracji produkcji zaawansowanej;
 • Produkcja - dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje RW po produkcji z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
 • Produkcja - dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje PW po demontażu z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
 • Produkcja - dodano uprawnienie do wejścia do okna surowców wyrobu i ich edycji;
 • Produkcja - dodatek „Surowce wyrobu” z dostępem do informacji o towarze oraz stanem magazynowym;
 • Produkcja - kartoteka dokumentów produkcyjnych, zleceń produkcyjnych, zleceń produkcji zewnętrznej, demontażu, katalog wyrobów, drzewo wyrobów otwierane w osobnych zakładkach;
 • Produkcja - wywołanie podglądu dokumentu produkcji w oknie demontażu;
 • Produkcja - demontaż według definicji wyrobu dla dokumentów produkcji zawierających więcej jak jeden wyrób;
 • Raporty towaru - etykietowanie dla pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym (panel Wystawiany dokument) - pod klawiszem "Opcje → Raporty" oraz "Opcje → Etykietowanie".

  

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 w walucie dla banków BGŻ, PKO SA, PKO BP i Raiffeisen, w taki sposób, że kurs waluty wybierany jest przez użytkownika dla całego wyciągu.

 

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dla rachunków w umowach-cywilnoprawnych stale wykorzystywany jest 1 próg podatkowy (obecnie 18%) także w przypadku dochodów przekraczających w skali roku ten próg podatkowy;
 • Usprawniono proces dodawania nieobecności przez przygotowanie okna dialogowego wspomagającego rejestrację absencji w programie;
 • Umożliwiono dodawanie za pomocą jednego wpisu nieobecności (absencji) mających miejsce na przełomie miesiąca, a także trwających dłuższy okres (np. ponad miesiąc) z automatycznym rozdzielaniem takiej absencji na wiele wpisów;
 • W raporcie „Zestawienie składek ZUS i podatków” wyłączono prezentowanie (naliczanie) składek finansowanych z Budżetu Państwa (dot. składek z tytułu: zasiłków macierzyńskich oraz z tytułu: urlopów wychowawczych);
 • Dodano możliwość ewidencji numeru zwolnienia lekarskiego podczas dodawania absencji

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

Mała Firma DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

        

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono edycję faktury VAT w przypadku, gdy jest zapłacona gotówką.
  

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Dodano wyświetlanie drugiej osoby reprezentującej firmę na wydruku faktury/rachunku w zakładce „Rachunki” dla opcji „Umowy cywilnoprawne”.

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

  

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość usunięcia WZ z płatnościami w przypadku wystawienia FV z WZ i przepięciu rozrachunków na FV;
 • Usprawniono możliwość zablokowania edycji danych kontrahenta z dodatkowych danych dokumentu w oknie głównym, przy braku uprawnień do edycji;
 • Usprawniono wyświetlanie numeru dokumentu w kartotece faktur VAT, które pojawiało się losowo „jdbTextField8”;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych z drukarek ELZAB Mera / Mera FV / Omega;
 • Dodano możliwość wybrania wzorca wydruku w kartotece korekt faktur VAT, podobnie jak jest to zrealizowane w kartotece faktur VAT;
 • Produkcja - dodano powiązanie dokumentu produkcji ze zleceniem produkcji;
 • Produkcja - dodano możliwość grupowania zleceń produkcyjnych;
 • Produkcja - dodano możliwość wyłączenia drukowania zlecenia produkcyjnego zaraz po jego wystawieniu;
 • Produkcja - dodano funkcję automatycznej zmiany magazynu przed wykonaniem produkcji na magazyn z definicji wyrobu, “większościowy” surowców lub według zamówienia klienta (o ile takowe jest dostępne - produkcja zaawansowana);
 • Produkcja - blokada możliwości demontażu wyrobu przyjętego z innego demontażu z uwagi na nieoczywiste operacje magazynowe;
 • Sklepy internetowe - Shoper. Udoskonalono obsługę kursu waluty przy imporcie zamówień walutowych.

 

Moduły Księgowe:

 

 • W uproszczonych księgowościach dodano narzędzie do sprawdzania poprawności księgowań;
 • W uproszczonych księgowościach ustawiono zapamiętywanie rozmiaru i położenia kolumn w oknie „Rozliczanie należności” przy rozliczaniu rozrachunku;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-28, która w poprzedniej wersji w pola z ulgą mieszkaniową przenosiła ujemne składki;
 • Dodano nowe sprawozdania finansowe: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia); Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia); Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • Usprawniono generowanie raportów wiekowania należności i zobowiązań w przypadku transakcji w walutach obcych;
 • Zmieniono wygląd raportów rejestrów VAT zakupu o zamieszczenie VAT do odliczenia przeliczonego współczynnikiem;
 • Dodano parametr pomijania przedrostka „PL” w NIPach, przy księgowaniu z pliku JPK. Parametr do ustawienia w opcji "Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry księgowania z plików zewnętrznych";
 • W narzędziach do sprawdzania księgowań usprawniono pokazywanie dokumentów w odpowiednich zakresach dat.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono proces liczenia listy płac, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych list płac;
 • Usprawniono proces przeliczania rachunków umów cywilno-prawnych, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych rachunków;
 • Zmieniono parametr uniemożliwiający zapisanie listy płac w momencie posiadania list pomocniczych dla pracowników posiadających absencje;
 • Od aktualnej wersji program wstawia pobrane z okna "Dane firmy" imię i nazwisko osoby obliczającej podatek do deklaracji PIT-4R w wersji 7 kolejno w pola 154 oraz 155;
 • Usprawniono proces zamykania okna "Składniki definiowalne";
 • Zmodyfikowano wygląd okna "Składniki definiowalne".

 

  

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły Magazynowe:

 

 • Produkcja – usprawniono wyświetlanie dokumentów w „Kartotece dokumentów produkcji”;
 • Przywrócono możliwość sortowania danych po kolumnach w Słowniki → Definicje towarów;
 • Dodano możliwość pokazania tylko faktur z paragonów w raporcie "Zestawienie dokumentów sprzedaży".

  

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania i wysyłania pliku JPK WB (Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego) wygenerowanego po stronie banku;
 • Przy wypełnianiu deklaracji VAT-R wyłączono automatyczne zaznaczanie pola numer 8 w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono zmianę stanu inwestycji - po zakończeniu inwestycji będzie następować automatyczne przejście do Kartoteki Środków Trwałych (w trybie edycji);

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 7;
 • Uaktualniono procent składki wypadkowej dla nowych baz z 1,8% do 1,67%;
 • Dodano mechanizm proponowania uaktualnienia stawki wypadkowej dla istniejących baz;
 • Usprawniono walidacje danych dla raportu „Zestawienia składek ZUS i podatków”;
 • Dodano obsługę dwóch kodów ubezpieczenia ZUS:
 • - 0580 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • - 0581 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • Usprawniono odświeżanie ustawień płacowych w oknie głównym programu.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.]

 

Moduły magazynowe:

 

 •  Ukryto okno generowania planu dokumentów cyklicznych przy wystawianiu „Faktury zakupu”, sytuacja występowała w przypadku, gdy dla „Faktury sprzedaży” zaznaczona została opcja „Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży/wydania” a następnie wybrana „Faktura zakupu”;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot zaliczki w "Kartotece zamówień od klientów”;
 • Dodano pobieranie danych z GUS w Słowniku Odbiorców;
 • Wyłączono opcję „Usuń towary ze stanem zerowym z aktualnego magazynu”;
 • Dodano uprawnienie do wymuszania numeru w oknie głównym;
 • Usprawniono odświeżanie danych przy przejściu z otwartej zakładki "Kartoteka faktur VAT" do okna głównego i z powrotem o pozostawienie zaznaczonej pozycji w kartotece;
 • Integracja z Shoper – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahentów importowanych ze sklepu uwzględniające specyfikę kontrahentów niezarejestrowanych;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahenta o adres e-mail;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono przenoszenie sposobu płatności i terminu płatności do danych zamówienia - według nazwy sposobu. Ustawianie domyślnego sposobu płatności kontrahenta jeśli nie zostanie zidentyfikowany sposób słownikowy;
 • Produkcja - zmieniono działanie okna demontażu, które teraz uwzględnia demontaż również z poziomu dokumentu MM;
 • Produkcja – dodano monit o wybór dokumentu RW przy demontażu z dokumentu produkcyjnego powiązanego z wieloma RW;
 • Produkcja - dodana została funkcja produkcji i demontażu ze wskazaniem magazynu przy składniku wyrobu. Zarówno w produkcji zaawansowanej jak i w produkcji podstawowej. Działa z opcją automatycznego tworzenia dokumentu MM;
 • Produkcja - dodano raport weryfikacji brakujących przypisań magazynu do surowców;
 • Produkcja - dodano możliwość wyszukiwania przyjęcia (np za pomocą czytnika kodów kreskowych) w oknie produkcji wg przyjęć.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-WW(6), AKC-4E (7), AKC-4C (7), AKC-4B (7), AKC-4 (6).

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono obliczanie VAT w przypadku wystawienia dokumentu WZ a z niej paragonu i z niego faktury, w poprzedniej wersji w takim przypadku VAT był naliczany podwójnie.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono edycję pozycji VAT (F8) na zakładce VAT o aktualizowanie kwot w polu sumy brutto;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF generowanego z Kasy DOS;
 • Dodano nowy wzór e-Deklaracji PIT-4R (7).

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano mechanizm proponowania składek „Podstawa ZUS właściciel” oraz „Podstawa zdrowotna właściciel” podczas zmiany statusu pracownika na „Właściciel”, „Wspólnik” lub „Osoba współpracująca”;
 • Usprawniono okno importu z płatnika z bazy MS SQL (Plik → Import danych → Import z programu Płatnik → Baza MS SQL);
 • Usprawniono import z programu Płatnik przy niepełnych danych adresowych firmy;
 • Usprawniono eksport do programu Płatnik deklaracji ZUS RSA;
 • Od aktualnej wersji wydruk „Zaświadczenie o zarobkach do opieki społecznej” wyeksportowany do formatu *.ODT poprawnie wyświetla wiersz sumy.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłanie e-Deklaracji CIT-8 (25) z załącznikiem CIT-ST, który nie posiada załączników CIT-STA.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość importowania danych z programu Płatnik metodą importu danych z bazy MSSQL. Plik → Import danych → Import programu Płatnik → Baza MSSQL.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano parametr dostępny w ustawieniach "Deklaracje i JPK VAT". Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
 • Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
 • Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
 • Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

  

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie Faktura zakupu (stary sposób wprowadzania przyjęć);
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie: „Kartoteka faktur VAT”, „Należności według kontrahenta”;
 • Przywrócono dodawanie grupy towarów przy dodawaniu nowego towaru i dodaniu nowej grupy towarów.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono zachowanie okna urlopów - po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
 • Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
 • Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektórych przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

 

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Dodano wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych z kartoteki faktur zaliczkowych;
 • Usprawniono wyświetlanie kartoteki zakupów w przypadku otwarcia kartoteki bez wyświetlonych dokumentów;
 • Zmieniono ewidencję VAT - od tej wersji w przypadku wystawienia faktury z paragonów, to faktura jest w rejestrze VAT z datą VAT ostatniego paragonu, a nie paragony, tak jak to było poprzednio. Wymusiło to wprowadzenie ograniczenia - można teraz wystawiać faktury do paragonów tylko z tego samego miesiąca.

  

Moduły księgowe:

 

 • Dla uproszczonych księgowości dodano możliwość importu z JPK FA i JPK VAT w wersji 3 tylko do rejestrów VAT;
 • Usprawniono edycję zapisu w KPiR w przypadku, gdy do jednego konta rozrachunkowego przypisanych jest kilku kontrahentów - po anulowaniu wyboru kontrahneta do rozrachunku nie można było zapisać edycji;
 • Do raportów kontrolnych dodano raport sprawdzający daty. Raport pokazuje zapisy, gdzie data dokumentu jest różna od daty VAT lub data dokumentu jest różna od daty księgowania;
 • Usprawniono księgowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF, o wprowadzanie kwoty w rejestrze VAT;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków”. Od teraz na wydruk trafia numer konta ZUS. Numer konta można określić w oknie „Danych Firmy”;
 • Usprawniono edycje w oknie umów o pracę, wyeliminowano błąd odświeżania danych występujący w niektórych przypadkach podczas edycji.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

  

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono edycję numeru dokumentu źródłowego i kontrahenta w "Kartotece faktur zakupowych" o edycję rozrachunku;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na wydruku faktury uproszczonej.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono automatyczne księgowanie w przypadku, gdy jeden dokument KW rozliczał wiele faktur;
 • Zmodyfikowano raporty kontrolne sprawdzające księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze VAT w przypadku, gdy na danym zapisie występują pozycje z różnymi stawkami VAT;
 • Ustawiono zaokrąglanie w górę w przypadku rozliczeń międzyokresowych w walucie;
 • W załączniku PIT-O (22) dodano przesyłanie danych dla pól 40, 41 i 42 w przypadku, gdy pola te są zerowe;
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów według kolejności wprowadzania dokumentów w bazie danych;
 • Przy generowaniu pliku JPK PKPiR dodano pomijanie zapisów oznaczonych jako Bilans otwarcia (z LP = 0);
 • W kartotece kompensat dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF do modułu Ryczałtu;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF dla faktur WDT i Eksportowych;

 

 

Moduł Środki Trwałe:

  

 • Usprawniono obliczanie modernizacji w ostatnim miesiącu pierwszego roku dla amortyzacji degresywnej.
 • Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono opcję Konfiguracji w module Produkcja;
 • W module Produkcja przywrócono możliwość wysyłania wiadomości z poziomu programu;
 • Przywrócono możliwość drukowania tabeli w "Słowniku kontrahentów";
 • Zmieniono podpowiadanie terminu płatności przy wystawianiu faktury zakupu w oknie głównym, który powinien się liczyć od daty dokumentu źródłowego;
 • Zmieniono edycję danych wprowadzonych pod prawym przyciskiem myszy w panelu "Asortyment", które powodowało wpisanie nazwy w pole PKWiU;
 • Przywrócono możliwość wydruku tabelki w "Kartotece faktur zakupowych";
 • Przywrócono wyświetlanie pozycji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie było częściowo realizowane;
 • Usprawniono generowanie rozrachunku dla paragonu przy zaczytywaniu sprzedaży z kasy fiskalnej;
 • Usprawniono generowanie raportu kasowego, który w niektórych przypadkach mógł się nie generować;
 • Wprowadzono opcję zmiany kodowania polskich znaków przy generowaniu pliku DANE_FIK.DBF przy księgowaniu przez program KPiR (DOS / Windows).

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji ORD-TK (4);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (7);
 • W module Ryczałt dodano stawkę 12,5%;
 • Przy wysyłaniu e-Deklaracji CIT-ST pomijane są wiersze, gdzie podana jest liczba pracowników, a pozostałe pola w wierszu są puste;
 • W narzędziach administracyjnych dotyczących księgowania dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta;
 • Usprawniono wyświetlanie e-deklaracji w "Kartotece e-Deklaracji" dla pojedynczej bazy o uwzględnianie ustawionego zakresu dat;
 • Zmodyfikowano rozliczenia międzyokresowe według poniższych założeń:
 • Dodana jest data księgowania dokumentu i na raporcie widoczne są dokumenty według następujących założeń:
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów w danym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieje na BZ.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania we wcześniejszym roku, ale posiada dopiero odpisy w danym roku - widnieje on na BO.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów we wcześniejszym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieją odpisy w tym roku i ewentualne BZ, jeżeli coś zostało jeszcze z odpisów na następny rok.
 • Usprawniono import z Subiekta o obcinanie nazwy skróconej do 50 znaków;
 • Usprawniono zakładanie roku obrachunkowego dla Ryczałtu o dodanie stawki 12,5%.
 • Przy generowaniu pliku JPK VAT dodano opcję usuwania myślników z pola NIP;
 • Na deklaracji CIT-8/0 (12) ustawiono dokładność do grosza;
 • Zoptymalizowano szybkość generowanie raportów "Zestawienie rozrachunków wg księgowań" i "Zestawienie rozrachunków wg sald";
 • Zmieniono sposób księgowania z JPK FA faktur korygujących, gdzie data księgowa i data VAT muszą być datą wystawienia z JPK FA;
 • Przy definiowaniu sprawozdań finansowych dodano uwzględnianie analityk pośrednich;
 • Zoptymalizowano szybkość generowania raportów potwierdzenia sald;
 • Usprawniono edycję zapisu VAT na zakładce VAT (F8) o możliwość zmiany rodzaju zakupu (H/I/P) oraz przeznaczenia zakup (czy przysługuje prawo odliczenia czy nie);
 • Dodano zabezpieczenie przy generowaniu JPK VAT w wersji 3 w przypadku, gdy zostanie napotkany NIP złożony z myślników to w wygenerowanym pliku będzie „brak”;
 • Usprawniono wyszukiwanie CFT przy przechodzeniu między zakładkami o wyświetlenie wyszukanych danych;
 • Dodano możliwość pobierania UPO dotyczących JPK dla wszystkich baz danych;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji PIT-36 (25) o przesyłanie pola 227;
 • Zmieniono import z Subiekta o pomijanie dokumentów, które wykraczają poza bieżący rok obrachunkowy;
 • Usprawniono import danych z pliku JPK VAT w wersji 3 przy importowaniu dokumentów zakupu;
 • Zmodyfikowano komunikat wyświetlający się użytkownikowi przy podpisywaniu plików JPK przy pomocy profilu zaufanego;
 • Dodano opcję przekierowania użytkownika na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ w celu autoryzacji pliku JPK VAT przy użyciu kwoty przychodu za rok podatkowy 2016;
 • Zmieniono nazwę pola Opis na Opis (niewymagany) w oknie generowania pliku JPK;
 • Zmieniono opis „Azure Storage" na „Dokument JPK VAT pomyślnie wysłano do Ministerstwa Finansów";
 • Przywrócono zapamiętywanie ukrytych kolumn w zakładkach Księga / Dziennik / Rejestry VAT / Narzędzia do sprawdzania księgowań.

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 

 

Lista zmian:

 

 
System  
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 

 

Moduł Magazyn

 

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3);
 • Obsługa delaracji: PIT 36 (25), PIT-36L (14), PIT-28 (20);
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT.
   

 

Moduł Kadry i Płace 

 

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika. 

 

 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

690,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł Zamawiam

 


Mała Firma DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono wystawianie faktury RR i przenoszenie do rozrachunków kwoty pomniejszonej o kwotę przekazywaną na fundusze rolne;
 • Uaktualniono listę obsługiwanych drukarek fiskalnych Novitus;
 • Poprawiono błąd zapisu kwoty rozrachunku zakupu w przypadku uruchomienia programu z otwartą kartoteką zakupu;
 • Usprawniono edycję dokumentu zakupu w przypadku, w którym ze zwykłej stawki VAT chcemy zmienić na VZ (odwrotne obciążenie);
 • Usprawniono wyświetlanie domyślnego odbiorcy przy wyborze kontrahenta w oknie głównym;

 

Księgowość:

 

 • Przy dodawaniu i edycji wpisu, po wpisaniu dodatkowego numeru księgowego i zmianie paczki, zmieniał się dodatkowy numer. Sytuacja występowała przy wyłączonej autonumeracji dodatkowego numeru księgowego gdy dodawany był wpis i wpisany dodatkowy numer księgowy lub przy edycji, gdy już był wpisany dodatkowy numer księgowy. Zmieniamy paczkę i numer automatycznie nam się zmieniał na ten z poprzednio dodawanego wpisu;
 • Usprawniono pobieranie dokumentów z MójKsięgowy24.pl w przypadku, gdy kontrahent nie miał NIP-u;
 • Dodano zabezpieczenie importowania danych z programu mikroSubiekt w formacie pliku *.EPP ponieważ plik wygenerowany z tego programu nie spełniał kryteriów dokumentacji formatu EPP;
 • Dodano obsługę importu z Subiekta w wersji pliku 1.05.5;
 • Udoskonalono generowanie deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-D poprzez dodanie zabezpieczenia. Jeżeli pole 77 nie jest wypełnione, to cala sekcja jest pomijana. Podobnie z polem 92 i 107;
 • Poprawiono księgowanie dokumentów Rozliczeń Międzyokresowych, w niektórych przypadkach błędnie była podpowiadana data księgowania;

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono edycję kalendarza oraz dodawanie świąt w słowniku świąt.

 

   

 

 

Mała Firma DGCS System 17.23 (Infor System) - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w przypadku, gdy pozycje w pliku JPK FA są ze stawką VZ;
 • Dodano możliwość wyciągania na wydruk faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczek tabeli kursu i daty kursu;

 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wzór świadectwa pracy, wyeliminowano błędy w jego treści;
 • Umożliwiono przeliczenie listy płac, które w niektórych przypadkach było niemożliwe.

  

Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy jest użyta stawka 0. W takim przypadku księgowanie mogło wchodzić z różną stawką np. VZ, np, zw;
 • Usprawniono wyświetlanie różnic kursowych w menu Rozrachunki → Różnice kursowe;
 • Dodano obsługę stawki VZ w interfejsie z MK24. Dotyczy pobierania sprzedaży z MK24 do DS oraz wysyłania dokumentów sprzedaży i zakupu z DS do MK24.

 

  

 

Mała Firma DGCS System 17.22 (Infor System) - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Magazyn:

 

 • W raporcie Zestawienie sprzedaży wg. dokumentów sprzedaży wyświetlana jest nazwa stawki VAT, w poprzedniej wersji wyświetlana była wartość stawki;
 • Zmieniono sortowanie grup towarowych według kolejności alfabetycznej na belce Asortyment oraz przy dodawaniu nowego towaru;
 • Dodano uprawnienia do raportów w Magazynie dostępnych w opcji Szybkiego startu (plus);
 • Dodano obsługę daty dostawy dla zamówień do dostawców w oknie głównym.

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie faktur VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniamy datę dokumentu przy księgowaniu bez VAT w module Księga Handlowa;
 • Dodano słownik grup kontrahentów;
 • Usprawniono nadawanie numerów kont analitycznych kontrahentów w przypadku ręcznego dodawania kont.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.21 (Infor System) - lista zmian (29-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych kontrahenta, w poprzednich wersjach przy zapisywaniu zmian w słowniku kontrahentów pojawiał się błędny komunikat;
 • Usprawniono dodawanie pozycji na już wystawionych dokumentach przesunięć międzymagazynowych;
 • Do raportu "Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu (FZ, RR, WNT)" dodano kolumnę z numerem źródłowym;
 • Zmieniono zapisywanie danych kontrahenta dotyczących dowodu osobistego podczas zmiany kontrahenta w kartotece zakupów;
 • Poprawiono zapisywanie wagi towarów na pozycjach zamówienia;
 • Usprawniono wydruki tekstowe faktur VAT o wydruk NIP w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest zbyt długa;
 • Usprawniono podpowiadanie formy płatności kontrahenta przy wprowadzaniu zamówienia w menu Zamówienia;
 • Umożliwiono konfigurację programu tak, aby dla usług na WDT podpowiadał stawkę VAT 0% WDT, a nie NP (parametr ukryty: naWDTNieUstawiajDlaUslugiStawkiNP);
 • Usprawniono rozliczanie rozrachunku bez kontrahenta. W poprzedniej wersji program podpowiadał kurs pierwszej waluty;
 • Poprawiono naliczanie korekt VAT marża.

  

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie dekretów poprzez eksport dekretów do XML dla zakupów z VAT należnym. W poprzedniej wersji w przypadku eksportu dekretów do plików XML w stawce VAT-u należnego wchodziła stawka 0%;
 • Usprawniono import dekretów z XML jeżeli w dekrecie była użyta stawka 0% to przy imporcie dekretu na innej bazie również podpowiadana jest ta stawka.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono mechanizm walidacji etatu pracownika.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.20 (Infor System) - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono zmianę nabywcy przy edycji faktury VAT;
 • Usprawniono wyświetlanie wagi w oknie głównym podczas realizacji zamówienia;
 • Dodano obsługę drukarki Novitus HD wraz z drukowaniem faktur;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku, gdy uruchomiony jest program z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
 • Usprawniono przechodzenie między zakładkami kartotek wydań ustawiając pozycję na tym wierszu, na którym była przed przejściem na inną zakładkę;
 • Umożliwiono zmianę domyślnego adresata wiadomości e-mail z faktury VAT (parametr ukryty). Można skonfigurować program tak, aby zamiast adresu nabywcy, podpowiadany był adres odbiorcy;
 • Poprawiono formatowanie wiadomości e-mail wysyłanej jako HTML, które w poprzednich wersjach ignorowały znaki nowej linii;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: przywrócono możliwość wprowadzenia zapotrzebowania próbnego;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: dostosowano zapisywanie cenników do pliku nowego Excela 2013.

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Zmieniono protokół komunikacyjny do wysyłki e-deklaracji zgodnie ze zmianami w Ministerstwie Finansów (od 1 lipca 2017).
 • Usprawniono import danych z Subiekt.

 

Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wzór świadectwa pracy do obowiązującego od 01.06.2017
 • Rozszerzono możliwość tworzenia list umów cywilnoprawnych na podstawie 3 różnych kryteriów: daty wypłaty rachunku (domyślnie), daty rachunku lub daty wykonania rachunku.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.17 (Infor System) - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

 Magazyn:

 

 • Dodano możliwość wystartowania samego serwera drukarki fiskalnej w systemie operacyjnym Linux bez środowiska graficznego - należy uruchomić serwery z argumentem fiscalprinterserver;
 • Umożliwiono wystawienie dokumentów na kwotę powyżej 10 000 000,00 zł;
 • Ukryto pole Nazwa PLU przy dodawaniu grupy kontrahentów;
 • W kartotece dokumentów RW przy produkcji dodano opcję zamykania okna;
 • Usprawniono drukowanie opisu w dolnej części Oferty;
 • Zmieniono nazwę okna „Szukaj produktu”;
 • Rozszerzono wyświetlanie pola z datą w oknie „Przelewy”;
 • Dodano obsługę kolektora danych „Zebex 9000” w oknie głównym programu oraz w inwentaryzacji;
 • Ustawiono opcję konfiguracji kolektora danych „Zebex 9000” w menu Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urządzenia zewnętrzne → Kolektor danych

 

Księgowość:

 

 • E-deklaracje DOS - Po wpisaniu błędnej licencji otwiera się ponownie okno do aktywacji licencji, ale z wyłączoną opcją demo, w takim przypadku należy tylko wpisać poprawny klucz;
 • W Księdze Handlowej rozdzielono opcję Dodaj wpis na Dodaj wpis z VAT i Dodaj wpis bez VAT;
 • Usprawniono edycję danych nagłówkowych przy edycji zapisu oznaczonego jako Bilans Otwarcia;
 • Ustawiono protokół TLS1.2 dla testowego serwera E-Deklaracji;
 • Ustawiono otwieranie kartoteki wysłanych e-deklaracji w E-Deklaracjach DOS.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono ewidencję czasu pracy umów cywilnoprawnych dla części dziesiętnych godzin;

 

 

Mała Firma DGCS System 17.16 (Infor System) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Magazyn:

 

 • Przywrócono dodawanie cenników walutowych;
 • Dodano możliwość odznaczania paragonów z fakturami, faktur z paragonów i faktur fiskalnych przy eksporcie do pliku DANE_FIK.DBF;
 • Usprawniono działanie drukarki Posnet na protokole Thermal - wprowadzono zmianę kodowania polskich znaków dla systemów operacyjnych z kodowaniem innym niż Windows-1250;
 • Zmieniono podpowiadanie cen zakupu przy wystawianiu zamówień do dostawców wraz z sugerowaną ostatnią ceną zakupu.

  

Księgowość:

 

 • W narzędziach administracyjnych poprawiono zmianę paczki

  

Kadry i Płace:

 

 • Udoskonalono wygląd okna umów cywilnoprawnych dla mniejszych rozdzielczości;
 • Usprawniono mechanizm przywracania domyślnych ustawień programu;
 • Zoptymalizowano mechanizm importu danych z programu Płace (DOS/Windows) o prawidłowy import składników płacowych pracowników.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.15 (Infor System) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

Magazyn:

 

 • Dodano wyświetlanie okna Ustalania cen sprzedaży podczas wystawiania FZ w oknie głównym.

 

Księgowość:

 

 • Dodano podsumowanie w kolumnach KPiR, gdzie kolumna 9 i kolumna 14, to kolumny podsumowań odpowiednio 7 i 8 oraz 12 i 13. Kolumny są widoczne w rozszerzonym widoku KPiR;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje rozdzielono istniejący znacznik na dwa inne: Ujmować zakupy w stawce zw TAK/NIE; Ujmować zakupy w stawce 0% TAK/NIE;
 • Poprawiono edycję zapisu o wyświetlanie okna rozrachunku po zapisaniu zmian.

 

 Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono usprawnienia oraz wyeliminowano znane błędy w mechanizmie importowania danych z pliku xls;
 • Udoskonalono wygląd okien: historia pracy; kariera w firmie; absencje; pracownicy;
 • Zmieniono wygląd wydruku wniosku urlopowego;
 • Wprowadzono zmiany dla niepoprawnych rachunków bez dat rozpoczęcia bądź zakończenia w umowach cywilnoprawnych;
 • Ustawiono składkę ubezpieczenia wypadkowego na 1.93 zamiast 1.80 w ustawieniach płacowych dla nowo utworzonych baz danych;
 • Usprawniono wczytywanie kalendarza dla błędnych absencji.
 
  
 

Mała Firma DGCS System 17.14  (Infor System) - lista zmian

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono wysyłkę ilości załączników VAT-ZD dla E-Deklaracji VAT-7 (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D);
 • W opcji Powiązane dokumenty dodano informację jaki dokument (rozrachunek) rozlicza dany zapis;
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (6) i OPL-1 (5);
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-27.

  

Kadry i Płace:

 

 • Zoptymalizowano działanie okna umów cywilnoprawnych.
 

 

Mała Firma DGCS System 17.13 (Infor System) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Uzupełniono generowanie raportu sprzedaży według dokumentów sprzedaży o uwzględnianie paragonu bez kontrahenta;
 • W kartotece faktur VAT usprawniono wyświetlanie faktury, z której wszystkie pozycje zostały usunięte.

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są dokumenty zawierające daty wykraczające poza aktualny rok obrachunkowy;
 • W module KPiR zmieniono sposób księgowania faktur końcowych do zaliczki księgowanej automatycznie z modułu Magazyn / Fakturowanie;
 • W narzędziach administracyjnych w księgowaniach dodano kolumnę "data VAT" i opcję masowej zmiany daty VAT dla wpisów zaznaczonych. Użytkownik zaznacza interesujące go wpisy, klika „Zmień datę VAT” i wpisuje konkretną datę, w wyniku czego następuje zmiana dat VAT w zaznaczonych zapisach;
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L (12) oraz PIT-36 (23) z załącznikiem ORD-ZU.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zamykanie okna edycji listy płac, które w niektórych przypadkach mogło się nie zamykać;
 • Dodano okno informujące na starcie programu o niepoprawności dat zatrudnienia pracowników.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.12 (Infor System) - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono numerację stron na wydruku wzorców graficznych FV;
 • W raporcie "ruchu towarów" dodano podsumowanie różnicy: przyjętej – wydanej;
 • Wyeliminowano zawieszanie się okna głównego Magazynu.

 

 Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są zapisy ze stawką zw - kwota w polu P_13_7;
 • Zmieniono opis kolumn na wydruku tabulogramu w KpiR, tak żeby były identyczne jak z wydrukiem w rozporządzeniu;
 • Poprawiono wycenę podatkową konta, które ma saldo w walucie równe 0;
 • Zmodyfikowano wypełnianie deklaracji VAT-27 (2). Jeżeli było więcej niż 25 pozycji, to gubione były pozycje 26-30. Dotyczyło to również kolejnych wielokrotności 25.

 

Kadry i Płace:

 

 • Ulepszono mechanizm walidacji danych importowanych z systemu DOS, poprzez walidację automatyczną podczas każdego importu oraz możliwość ręcznego wywołania z menu: Plik → Import danych → Płace DOS → Waliduj poprawność zaimportowanych danych;
 • Dodano pole "Data wypłaty" dla rachunku umów cywilnoprawnych;
 • Dodano funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych”;
 • Dodano pole „Typ wynagrodzenia” dla umowy cywilnoprawnej;
 • Udoskonalono mechanizm edycji szablonów, od teraz dany typ umowy może mieć klika zdefiniowanych szablonów;
 • Zmieniono treści wzorcowych umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego;
 • Dodano możliwość tworzenia, zapisywania oraz elastycznego wybierania do wydruku własnych szablonów umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie pola wymiar etatu w wydruku listy płac dla ułamków nieskończonych;
 • Dodano pole wymiar etatu oraz kod ubezpieczenia dla wydruku paska listy płac;
 • Udoskonalono raportowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę dla wszystkich pracowników;
 • Dodano komunikat ostrzegawczy o dacie zatrudnienia wcześniejszej niż data zwolnienia;
 • Poprawiono błąd okna Absencje występujący, w niektórych okolicznościach.
   

 

 

Mała Firma DGCS System 17.11 (Infor System) - lista zmian (13-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono edycję pozycji w przypadku, gdy na dokumencie występują opakowania zbiorcze;
 • Poprawiono zerowanie wartości dokumentu PZ po zmianie kursu na fakturze zakupu;
 • Przeniesiono przyciski na górę okna w opcji Rozrachunki → Kartoteka należności / zobowiązań;
 • Udoskonalono utrzymanie prawidłowej kwoty rozrachunku w przypadku edycji faktury zakupu i sprzedaży.

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie w Księdze Handlowej. W poprzedniej wersji, jeżeli firma nie była VATowcem to przy drugim wprowadzeniu wpisu bez VAT system podpowiadał datę 01-01-1970 r.;
 • Dla modułu KPiR dodano podpowiadanie kursu waluty przy rozliczaniu rozrachunku walutowego;
 • Dodano komunikat dla użytkownika podczas księgowania w module Księga Handlowa z użyciem wzorców księgowania, gdy po wybraniu wzorca nie pojawiają się dane w tabelce rozksięgowania;
 • Dodano nowe wzorce deklaracji VAT-R (13), VAT-Z (5) i VAT-9M (7);
 • Poprawiono księgowanie, jeżeli ustawiona jest waluta domyślna inna niż PLN;
 • Usprawniono edycję zapisów w module KPiR o podpowiedź poprzedniego terminu płatności oraz poprzednią kwotę płatności;
 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-4 (5), AKC-4B (6), AKC-4C (6), AKC-4E (6) i AKC-WW (5);
 • W dokumentach powiązanych dodano nazwę magazynu oraz nazwę kasy, co ułatwia identyfikacje dokumentu w momencie usuwania go z księgowości lub edytowania po stronie Magazynu lub Kasy;
 • Poprawiono wydruk deklaracji, jeżeli w polu „text area” tekst zaczyna się od enter-a

  

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór świadectwo pracy;
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmach wczytujących formuły ograniczające ewentualne błędy;
 • Naprawiono błąd, występujący podczas drukowania listy płac, w której podstawiona była aktualna informacja o wymiarze czasu pracy pracownika.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.10 (Infor System) - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono zachowania kartoteki faktur VAT przy wyborze wyświetlania dokumentów wybranego kontrahenta;
 • Wyeliminowano błędną wartość rozrachunku w przypadku edycji faktur VAT przy wczytanej przy starcie programu zakładki kartoteki faktur VAT;
 • Wyeliminowano błąd uruchamiania Magazynu na loginie innym niż adm w specyficznych przypadkach;

 

Księgowość:

 

 • Rozszerzono tabelkę z danymi na zakładce VAT;
 • Przywrócono przeliczanie danych kwotowych wprowadzanych na zakładce VAT do tych, które funkcjonowały w wersji 17.08.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.09 (Infor System) - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono przenoszenie jednostek dodatkowych przy powielaniu dokumentów;
 • Dodano możliwość wskazania ścieżki eksportu danych do DANE_FIK.DBF;
 • Skorygowano przenoszenie terminu przydatności do spożycia przy tworzeniu FZ z PZ;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy powielaniu dokumentów;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy wczytywaniu dokumentu ze schowka;
 • Dodano kolumny z wartościami netto oraz brutto w Kartotece faktur VAT;
 • Usprawniono drukowanie raportu Zestawienie dokumentów sprzedaży z zaznaczonym dokumentem WZ;
 • Udoskonalono zachowanie skrótu klawiszowego "Insert" w magazynie zmieniający ilość danej pozycji - obecnie obsługiwane są również opakowania zbiorcze;
 • Dodano wzorzec zamówienia do dostawcy zawierający: nazwę, indeks, symbol bez cen.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano komunikaty o wewnętrznych błędach programu na etapie ich wystąpienia;
 • Wprowadzono poprawki mające na celu podnieść ogólną stabilność programu;
 • Do wersji 17.09 w raporcie zestawienie składek ZUS i podatków jest używane prawidłowe konto bankowe dla pola Nr konta US w sekcji 6. Podatki;
 • Usprawniono proces pozyskania informacji o wykorzystanym urlopie pracownika;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie okna słownika świąt, a także wyeliminowano podatność tego okna na niepoprawne dane.

 

Księgowość:

 

 • Dodano nowe sprawozdania finansowe;
 • Poprawiono podpowiadanie daty VAT w sytuacji, gdy podczas księgowania korzystało się z wzorców VAT dla zakupu z 2 różnymi stawkami;
 • Usprawniono import danych z KPiR DOS do DGCS System KPiR;
 • Dodano mechanizm wyszukiwania CFT dla wzorców w opcji Słowniki → Wzorce księgowania;
 • Zmieniono sposób liczenia netto, VAT i brutto przy wpisach w walutach na zakładce VAT;
 • Dodano komunikat zrozumiały dla użytkownika w przypadku importu z plików w którym pojawiają się zerowe kwoty. Do tej pory pojawiał się komunikat „ZapisKN-length-jest-0”
 • Zmieniono automatyczne księgowanie dokumentów z pliku JPK FA. Automatycznie zaksięgować można tylko plik w walucie PLN, w pozostałych walutach założona jest blokada
 • Wprowadzono możliwości obliczenia wyceny bilansowej kont rozrachunkowych z kilku lat obrachunkowych;
 • Księgowanie wyposażenia w KPiR na raporcie jest wykazana kwota z kolumny 13 (zakup jest kosztem) i kolumny 15 (zakup nie jest kosztem). Przepis o wyposażeniu dotyczy KPiR, przy Ryczałcie należy korzystać z modułu Środki Trwałe;
 • Na zakładce VAT usunięto opcję „bez VAT” i domyślnie zaznaczono Sprzedaż;
 • Dodano komunikat przed wywołaniem deklaracji PIT-5 i PIT-5L z informacją, że ta deklaracja jest "poglądowa" i zaleca się korzystanie z raportów Rozliczenia PIT;
 • Uzupełniono raport Księgowania na kontach o pobieranie danych z daty „do”.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.08 (Infor System) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

Księgowość:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania plików JPK. Dodane są 4 typy wzorców do księgowania: JPK FA VAT, JPK FA korekta, JPK FA zaliczka i JPK FA pozostałe zgodne z elementem RodzajFaktury w schemacie JPK FA i według nich księgowane są dokumenty z JPK FA;
 • Dodano nowy formularz deklaracji VAT-27 (2) wraz z obsługę e-Deklaracji i z możliwością podpisywania danymi autoryzującymi, a także obsługą w e-deklaracjach DOS;
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE (4) z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C;

 

  

 

Mała Firma DGCS System 17.06 r170215 (Infor System) - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

System:

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

Magazyn:

 

 • Przy realizacji Oferty dodano opcję Zamknij oraz oznaczanie jej jako zrealizowanej.

 

Księgowość:

 

 • Dodano odświeżanie zakładek Plan kont i Wzorce księgowań w przypadku, gdy taka zakładka planu kont jest otwarta oraz jest aktywna i zmieniany jest rok obrachunkowy;
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE (4) i VAT-UEK (4) wraz z obsługą e-deklaracji i możliwością podpisania danymi autoryzującymi;
 • Udoskonalono import danych z programu FiK Księga Handlowa w przypadku gdy w danych programu DOSowego nie ma określonego przeznaczenia zakupu;
 • Usprawniono obliczenia wyceny bilansowej gdy saldo w walucie jest dodatnie, ale saldo w PLN z tych księgowań jest dodatnie po stronie MA;
 • Poprawiono raport Rozliczenia PIT, w poprzedniej wersji w jednoosobowych firmach w polu „Firma” nie była wykazywana nazwa firmy tylko nazwisko i NIP w polu „Podatnik” było wykazywane imię i nazwisko oraz NIP;
 • Przywrócono możliwość dodawania wpisu bez VAT bez potrzeby wyboru przez użytkownika wzorca;

 

Kadry i Płace:

 

 • Umożliwiono przygotowanie e-Deklaracji PIT-11 (23) do wysłania jeżeli nie wypełnione jest pole 11 – PESEL;
 • Zoptymalizowano import danych Płatnika z bazy Access’owej oraz plików xls;
 • Przywrócono możliwość importu danych Płatnika z bazy MSSQL;
 • Usprawniono obliczenie stażu pracy oraz urlopu dla zerowego etatu;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem przypomnień. Od teraz prawidłowo działa dla nienazwanych niepełnosprawności;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem programu Absencje i Dni zasiłkowe

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.05 (Infor System) - lista zmian (06-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono usuwanie Faktury zakupu po otwarciu programu z otwartą zakładką "Kartoteki faktur zakupowych".

 

 

Księgowość:
 

 • Zmieniono opis pola "Podatek do zapłaty" na "Szacunkowy podatek do zapłaty" w "Rozliczenie KPiR”;
 • Do okna "Przypisz kontrahenta" dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Do okna "Wybierz kontrahenta do rozrachunku” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przesunięto zakładkę VAT na pierwszą pozycje przy dodawaniu wpisu;
 • W uproszczonych księgowościach usunięto okno "Wybór kontrahenta" przy księgowaniu kontrahenta bez NIP;

  

Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową „Podstawa zdrowotna właściciela”.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.03 (Infor System) - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;

 

Magazyn:

 

 • Przywrócono wgląd w dokumenty wystawione bez skutku magazynowego, głównie w paragony w Kartotece wydań bez skutku magazynowego;
 • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ jeśli program otwarty był z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
 • Umożliwiono wybór kontrahenta w przypadku, gdy w Słowniku kontrahentów na zakładce Dane dodatkowe wprowadzonych było wielu pracowników;
 • Dodano generowanie płatności częściowej przy imporcie danych do programu;
 • Usprawniono odświeżanie opisu cennika po jego zmianie w Oknie głównym.

  

Księgowość:
 

 • Po zakończeniu księgowania seryjnego zmieniono podświetlenie na ostatni zaksięgowany zapis;
 • Zmieniono komunikat przy próbie usunięcia zapisu wyeksportowanego do pliku XML;
 • Usprawniono generowanie deklaracji, w poprzedniej wersji, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat „Zły format danych”.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.02 (Infor System) - lista zmian (19-12-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System


1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.
2. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów został przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.
3. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.
4. Ukrywanie kontrahentów nieaktywnych
W przypadku kontrahentów, którzy występują na dokumentach w DGCS System, nie jest możliwe ich usunięcie. Wprowadzono możliwość ukrywania kontrahentów nieaktywnych, dzięki czemu nie będą się oni pojawiali w opcjach wyboru kontrahenta ani na raportach. Ukrytego kontrahenta można przywrócić w opcji Słowniki > Słownik kontrahentów
5. Ułatwienie pobierania danych klienta z baz GUS
Przy pobieraniu danych klienta z GUS nie będzie potrzeby wpisywania kodu CAPTCHA i funkcjonalność jest łatwiej dostępna.


Magazyn
 

1. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie plików JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- magazyn (JPK_MAG),
- faktury VAT (JPK_FA).
2. Ukrywanie towarów nieaktywnych
Umożliwiono ukrywanie towarów oraz usług, które nie są wykorzystywane. Ukrycie towaru skutkuje ukryciem go ze słownika, asortymentu, wyboru towarów i części raportów.
3. Zmiana podziału kontrahentów
Zmieniono podział grup kontrahentów z ograniczonego podziału odbiorca/dostawca na ewentualny filtr z wykorzystaniem grup kontrahentów.
4. Dodatkowy filtr w asortymencie
W oknie głównym programu w części Asortyment wprowadzono dodatkowy filtr pozwalający na ograniczenie wyświetlanych pozycji do określonej grupy towarowej.
5. Edycja podsumowania VAT dokumentów zakupu
Po wprowadzeniu dokumentów zakupu umożliwiono edycję podsumowania VAT oraz kwoty do rozrachunków aby możliwa była ewidencja dokumentów, których podsumowanie jest różne od tego, które zostało wyliczone w DGCS System.
6. Import katalogu wyrobów produkcji z Magazynu Multi
Dodano możliwość importu definicji wyrobów z Magazynu Multi.
7. Edycja waluty na dokumentach sprzedaży oraz zakupu
Umożliwiono edycję danych walutowych na dokumentach sprzedaży i zakupu.
8. Obsługa kolektora danych ZEBEX Z-9000
9. Dodano pełną obsługę faktur RRModuły księgowe
 

1. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie pliku JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów – JPK_EWP
Obsługa wysyłek oraz pobieranie potwierdzeń UPO.
2. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
3. Optymalizacja operacji zbiorowych na księgowaniach
Podczas masowego usuwania księgowań z poziomu narzędzi administracyjnych usunięto komunikaty o wpisie zaksięgowanym automatycznie
4. Optymalizacja dodawania wpisów
Podczas dodawania wpisu rozdzielona jest konfiguracja podpowiadania numeru dokumentu oraz zdarzenia gospodarczego.
5. Pełne rozrachunki
Wprowadzono jedno wspólne okno dla wszystkich typów rozrachunków - należności, zobowiązań oraz płatności. Dzięki tej funkcjonalności w jednym oknie będzie można rozliczyć lub skompensować wszystkie rodzaje rozrachunków.
6. Uporządkowano kolejność przycisków w oknie głównym.
 

Kadry i Płace

 
1. Alarmowanie o długości i ilości umów na czas określony
2. Dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS - 0580 oraz 0581
3. Wprowadzenie zgodności z GIODO
4. Podział dłuższych absencji

Jeśli okres absencji przekracza miesiąc, to System podzieli ją odpowiednio na okresy miesięczne.
 


Mała Firma Infor System 16.59 r161103 - lista zmian (09-11-2016 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00, 12.50 i 16

580,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zablokowano możliwość wystawiania faktury z dokumentu WZ, który powstał na innym magazynie oraz dodano parametr „WZNaFaktureZDowolnegoMagazynu” umożliwiający włączenie tej opcji
 • Zmieniono sortowanie dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów wydania”. W obecnej wersji sortowanie jest po numerze dokumentu

  

 

Mała Firma Infor System 16.58 r161007 - lista zmian (12-10-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
Magazyn:

 

 • Usprawniono zbiorcze drukowanie dokumentów o wydruk dokumentów posortowanych według kolejności danych w oknie „Operacje zbiorcze na dokumencie”
 • Poprawiono raport „Zestawienie dokumentów sprzedaży” w module Fakturowanie o wydruk pełnej nazwy kontrahenta

 

Księgowość:

 
 • Poprawiono dodawanie skrótów do panelu skrótów. W poprzedniej wersji nie było możliwości włączenia niektórych skrótów


 

Mała Firma Infor System 16.57 r160928 - lista zmian (29-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:
 

 • Poprawiono możliwość podglądu formularza z poziomu Zbiorczych e-Deklaracji
 • Poprawiono dostęp do dokumentów sprzedaży w rejestrze VAT w przypadku, gdy dokument nie zawierał kontrahenta
 • Zmieniono sposób automatycznego księgowania dokumentów kasowych i wyciągów bankowych na tej samej bazie danych
 • Dodano parametr włączający obsługę pliku JPK w uproszczonych księgowościach: „_Lokalne_WlaczJPKDlaKPiR”. Parametr do ustawienia w pliku jMagazyn.config
 
 
 

Mała Firma Infor System 16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

 

 
Lista modyfikacji:
 
Magazyn:
 
 • Przywrócono działanie skrótu klawiszowego F2 w panelu "Wystawiany dokument"
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zmiany statusu pod prawym przyciskiem myszy
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zapamiętywania wyboru statusu, a także ustawiono jako domyślny filtr wyświetlania jako "Wszystkie statusy"
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna "Szukaj towaru" w kartotece dokumentów WZ
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT o możliwość kopiowania dokumentów, na których widnieje usługa i możliwość wystawiania korekty na taki dokument. W poprzedniej wersji program w chwili skopiowania traktował usługę jak towar i podczas próby wystawienia korekty informował, że towar jest wystawiony bez skutku magazynowego
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT w przypadku, gdy dokument zawiera rabat
 • Dodano pole "Wartość do rozrachunku" przy wprowadzaniu faktury zakupu w oknie głównym
 • Poprawiono różnice groszowe w zaokrągleniach w przypadku wystawienia dokumentów walutowych
 
Księgowość:
 
 • Usprawniono komunikaty w przypadku, gdy nie można edytować dokumentu zaksięgowanego automatycznie
 • Przy edycji dokumentu zakupu zaksięgowanego automatycznie obsłużono przypadek form płatności, których nie ma zdefiniowanych w słowniku form płatności
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT-D
 
 

Mała Firma Infor System 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
Magazyn:
 
 • Zwiększono ilość miejsca dla kolumny LP w raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy”
 • Dodano kolumnę LP oraz zmieniono kolejność sortowania dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów faktury VAT”
 • Usprawniono wydruk tabel przy włączonej opcji kolorowania wierszy. W poprzedniej wersji, gdy ten parametr był ustawiony nie zapisywała się opcja dzielenia na strony
 • Przywrócono możliwość wejścia w Kartotekę faktur VAT zaliczkowych
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6
 
Księga Przychodów i Rozchodów:
 
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7D (8), VAT-7K (11), VAT-8 (8) i VAT-9M (6)
 • NOWOŚĆ – dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT w E-Deklaracjach VAT-7 (17), VAT-7D (8) i VAT-7K (11)
 • Zmieniono możliwość edycji zapisu zaksięgowanego automatycznie z innego modułu wg poniższych założeń:
  - w oknie głównym modułów księgowych dodana został opcja modyfikacji nagłówka dokumentu zaksięgowanego automatycznie
  - zmieniono warunki edycji na koncie rozrachunkowym w pełnej księgowości dokumentu zaksięgowanego automatycznie.
 • Zmodyfikowano mechanizm uaktualnienia użytkownika i daty modyfikacji wpisu o pomijanie przypadków sortowania według dat oraz zatwierdzania wpisu
 • Dodano mechanizm informujący użytkownika o niezgodności wybranego roku obrachunkowego z modułem księgowym
 • Wprowadzono sprawdzanie czy taki dokument już istnieje w systemie na podstawie numeru i daty dokumentu oraz kontrahenta zaksięgowanych dokumentów przy księgowaniu w rejestrze VAT
 • W raporcie „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” dodano informację ile dni po terminie nastąpiła płatność
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6

 

Mała Firma Infor System 16.54 r160804 - lista zmian (16-08-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień

 


Księgowość:

 

 • NOWOŚĆ – dodano możliwość wysłania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla VAT i ksiąg rachunkowych
 • W oknie "Rozrachunki nierozliczone" dodano zapamiętywanie zakresu dat z poprzedniej sesji tego okna w przypadku, gdy okno nie jest wywołane z menu głównego oraz nie jest wywołane po importach
 • Poprawiono definiowanie wzorca do księgowania ręcznego faktury zakupu na materiały, w której jedna z pozycji ma odwrotne opodatkowanie

 

 

Mała Firma Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 

Magazyn

 

 • przywrócono możliwość generowania danych przykładowych na pustej bazie danych
 • poprawiono możliwość wystawienia zamówienia do dostawcy z menu Zamówienia
 • poprawiono możliwość aktualizacji bazy danych ze starszych wersji programu. Powodem był brak tabeli od stanowisk
 • przywrócono możliwość drukowania dokumentów WZ dla wzorców przeznaczonych na drukarki igłowe

 

 

Mała Firma Infor System 16.52 r160616 - lista zmian (27-06-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
Magazyn
 
 • poprawiono wydruk wzorców dokumentów WZ przeznaczonych na drukarki igłowe
 
 
Kadry i Płace
 
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach
 • poprawiono zapis domyślnej treści przedmiotu rachunku w umowach cywilnoprawnych
 
 
 

Mała Firma Infor System 16.50 - lista zmian (10-06-2016 r.)

 
 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 
Moduły fakturująco-magazynowe:

 

 • Powielanie dokumentów sprzedaży/wydania
  możliwość wystawiania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wystawionych.
 • Zbiorcze drukowanie dokumentów
  jednoczesny wydruk wielu dokumentów wskazanych w kartotece.
 • Zbiorcza wysyłka dokumentów na e-mail
  jednoczesna wysyłka wielu wskazanych w kartotece dokumentów w formie pliku PDF na e-mail kontrahentów.
 • Statusy zamówień
  możliwość nadawania statusu zamówieniom  i odpowiednie filtrowanie kartoteki zamówień wg zadanego statusu.
 • Przyczyna korekty w dokumentach korygujących
  możliwość podania przyczyny korekty dla pozycji lub całego dokumentu.
 • Data odbioru korekty
  umożliwiono wprowadzenie daty kiedy została odebrana faktura korygująca.
 • Podsumowanie rozrachunków z kontrahentem podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Szablony wiadomości e-mail
  utworzono mechanizm umożliwiający zdefiniowanie nieograniczonej liczby szablonów wiadomości e-mail, do wysyłania dokumentów. Szablony są powiązane z typem dokumentu.
 • Dodatkowe raporty generowane z poziomu okna Asortyment
 • Zmodyfikowano tłumaczenie wydruków dokumentów
 • Zmieniono sposób prezentacji rozrachunków.

  

Moduły księgowe

1. Możliwość księgowania kwot na konta księgowe według udziału procentowego.
 
1.1. Przy definiowaniu pozycji wzorca księgowania możemy określić procent kwoty. Domyślnie jest 100% (cała kwota).
1.2. Procentu nie można określić dla rozksięgowania rozrachunku kontrahenta oraz dla kont zaczynających się na "k" i "r", a wiec kont KPiR, KPiR dla RR i Ryczałtu.
1.3. Następnie przy księgowaniu ten procent jest uwzględniany przy poszczególnych kwotach w pozycjach.
 
2. Możliwość ustawienia rejestrów VAT w zależności od wykorzystywanego modułu.
 
2.1. Dodany parametr w [Konfiguracja]->[ustawienia ogólne]->[Parametry pracy] określający, które wpisy mają być pobierane do rejestrów VAT:
wszystkie (rejestry wspólne), tylko wpisy z modułów księgowych, czy tylko wpisy z modułów magazynowych.
2.2. Według ustawień powyższego parametru pobierane będą dane do wszystkich raportów VAT, wyliczania współczynnika VAT oraz do wszystkich deklaracji VAT.
 
3. Blokada możliwości dodawania i edycji księgowania na koncie rozrachunkowym w dokumencie zaksięgowanym z automatu.
 
Zapobiega modyfikacji oraz dublowaniu rozrachunku powstałego w księgowanym dokumencie oraz wprowadza spójność pomiędzy księgowanym rozrachunkiem i księgowaniem na koncie rozrachunkowym.
 
4. Nowe wzorce wydruku KPiR i KPiR dla RR w związku ze zmianami w przepisach dotyczących dodania nowej kolumny dotyczącej ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 
4.1. W KPiR dodana nowa kolumna 16 w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec księgowania
“Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie 16.
4.2. W KPiR dla RR dodana nowa kolumna kBR w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec
księgowania “Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie kBR.
4.3. W KPiR i KPiR dla RR dostosowanie wszystkich wydruków księgi do nowego rozporządzenia.
 
5. Obsługa jednolitego pliku kontrolnego (w trakcie realizacji - będzie dostępne najwcześniej w lipcu 2016).
 
5.1. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wszystkie moduły księgowe)
5.2. Zapis JPK do pliku XML dla ksiąg rachunkowych (KH)
5.3. Zapis JPK do pliku XML dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
5.4. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji przychodów (Ryczałt)
5.5. Wysyłka JPK do bramki usług Azure kontroli skarbowej

 

Moduły kadrowo - płacowe
 
1. Możliwość wykorzystania dodatkowych szablonów wydruku listy płac.
 
1.1. Dodawanie wzorów list płac - w programie umożliwiono dodawanie wzorów list płac wg schematów własnych zamawianych przez
użytkowników. Zdefiniowane w ten sposób wzory list płac oraz zarejestrowane dla użytkownika dostępne są pod przyciskiem 'Wydruki' /'Wydruk listy płac' .
 
2. Raport zestawienie podatków i ZUSów bezpośrednio z Kadr i Płac
 
2.1. Raport prezentujący wartości obliczone dla wybranego miesiąca celem przygotowania przelewów podatkowych i ZUS.
2.2. Prezentuje sumy dla składek społecznych, chorobowych, zdrowotnych, zasiłków, FP i FGŚP a także wysokości podatku na PIT-4 oraz zryczałtowanego.
2.3. Funkcja dostępna z menu Raporty okna głównego (poprzedzone pytaniem o okres) oraz w oknie Manager list płac pod klawiszem “Wydruki” dla miesiąca z zaznaczonej listy płac.
 
3. Deklaracje płacowe PIT-8C
 
3.1. Obsługą przychodów do PIT8C - w programie umożliwiono zdefiniowanie składnika płacowego - jako stanowiącego przychód który powinien być
wykazywany w podatkowym rozliczeniu rocznym na deklaracji podatkowej PIT-8C. W tym celu w definiując składniki płacowe w oknie: ‘Dane / Składniki definiowalne’ należy zaznaczyć pole ‘Przychód do PIT-8C’.
Nazwa i roczna wartość składnika płacowego oznaczonego jako ‘Przychód do PIT8C’ będzie przenoszona na deklarację PIT-8C dla pracownika.
3.2. Obsługa i wydruk deklaracje podatkowej PIT-8C - deklaracja PIT-8C dostępna w Menu: Lista płac (tak jak inne deklaracje podatkowe) umożliwia
przygotowanie deklaracji z przychodami które zgodnie z ustawieniem programu powinny być wykazywane jako przychody do PIT-8C. W przypadku gdyby program nie posiadał informacji o takich przychodach dla
pracownika dla które tworzona jest deklaracja pojawi się ostrzeżenie o sporządzaniu deklaracji zerowej.
 
4. Seryjne drukowanie Kart wynagrodzeń
 
4.1. Grupowe drukowanie Kart wynagrodzeń (drukowanie dla wielu osób) – w zakładkach odpowiadających za drukowanie kart wynagrodzeń (zarówno z tytułu przychodów pracowniczych jak i z umów cywilnoprawnych)
umożliwiono przy liście osób zaznaczenie dla kogo mają zostać przygotowane wydruki kart wynagrodzeń. W szczególności istnienie możliwość wybrania wszystkich osób dostępnych kontekstowo (zgodnie z
kryteriami Działów / Grup zaznaczonymi w głównym oknie programu).
 
5. Możliwość wyszukiwania pracowników w wielu bazach po PESEL lub nazwisku
 
5.1. W oknie wyboru baz została dodana możliwość wywołania okna pozwalającego na wyszukiwanie zadanych wartości w wielu bazach danych jednocześnie - szczególnie przydatne dla biur rachunkowych,
gdzie tych baz może być bardzo dużo. W pierwszej wersji istnieje możliwość wyszukiwania pracowników z modułu Kadry i Płace po nazwisku, imieniu oraz numerze PESEL.

 

Pozostałe moduły
 
1. Rozbudowany moduł E-Deklaracji
 
1.1, Zapisane formularze są powiązane teraz z przygotowanymi e-deklaracjami do wysłania oraz z wysłanymi E-Deklaracjami.
1.2. Dodany automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracja.
1.3. Przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem.
1.4. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotekach przygotowanych EDeklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji
1.5. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO.
1.6. W kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200
z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu
 
2. Formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach
 
3. Usprawnienie obsługi ewidencji przebiegu pojazdów w Delegacjach
 
3.1. Dodane zapytanie, czy wprowadzać trasę powrotną i w przypadku zgody użytkownika automatyczne otwarcie okna dodawania ewidencji przebiegu dla trasy powrotnej z odpowiednio ustawionymi danymi w otwieranym oknie
3.2. Dodane podpowiedzi daty i pojazdu przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu ewidencji przebiegu na podstawie poprzednio wprowadzonego dokumentu
3.3. Dodana podpowiedź celu wyjazdu na podstawie wybranej trasy - podpowiadany jest ostatni cel wyjazdu dla danej trasy istniejący w systemie.


Mała Firma Infor System 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

UWAGA!

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.58 i starszych.

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam
 

Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku. 

 

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość

 

 • poprawiono definicję pól 24 i 29 w deklaracji PIT-5L. W poprzedniej wersji przenoszone były dane z poprzedniej deklaracji a nie powinny
 • poprawiono wyświetlanie waluty w oknie szczegółów w przypadku zaksięgowania faktury korygującej, która zerowała fakturę pierwotną
 • zwiększono dokładność przeliczeń walutowych w rozrachunkach (należności i zobowiązania). Dotychczas w bazie były zapisywane tylko 4 miejsca po przecinku, aktualnie zwiększono ilość do 8 miejsc w bazie danych. Zwiększenie ilości miejsc spowodowane jest problem, gdy wybrana waluta ma dodatkowo przelicznik np. 100 (przykładem jest jen japoński). Wtedy tracona jest dokładność kursu w rozrachunkach
 • usprawniono import danych z pliku DANE_FIK.DBF o ignorowanie kolumn J1 i ST1 przy księgowaniu dokumentów kasowych
 • dodano możliwość wysyłki e-Deklaracji CIT-8 (24)
 • poprawiono edycję zapisu bez VAT. Poprzednio, gdy edytowane było księgowanie na minus na koncie rozrachunkowym, to usuwany jest rozrachunek

 


Kadry i Płace 

 

 • przywrócono możliwość dodawana pracownika na czystej bazie danych
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach

 

 

Mała Firma Infor System 16.17 r160418 na 2016 rok - lista zmian (19-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Przywrócono możliwość drukowania UPO z okna Konfiguracja baz danych, Kartoteka wysłanych e-Deklaracji


Magazyn:
 

 • Wprowadzono sortowanie po dacie i numerze na raportach sprzedaży wg dokumentów
 • Dodano możliwość wydruku duplikatu dla każdego wzorca wydruku faktury, faktury korygującej, faktury zaliczkowej
 • Dodano mechanizm, który automatycznie tłumaczy na wydrukach kwotę słownie na język polski i język angielski. Opcja do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → Język kwoty słownie na wydrukach dokumentów dla tłumaczeń własnych

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono otwieranie kartoteki pracowników w przypadku dodania nowego pracownika jako zleceniobiorca z kodem ubezpieczenia 0411

 

 

Mała Firma Infor System 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Synchronizacja z portalem aukcyjnym - dodano nowy parametr "Użyj ilości dostępnej (ilość - rezerwacje) towaru w raporcie aktualizacji ilości" pozwalający na lepsze zarządzanie ilościami widocznymi w Allegro
 • Dodano parametr (we wszystkich spinkach synchronizacyjnych) włączający obsługę rezerwacji przy imporcie zamówień ze sklepów internetowych (również allegro). Przydatny, gdy importowane są zamówienia z Allegro, ale sprzedaż jest obsługiwana na kasie fiskalnej i dane importowane do Magazynu z kasy

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-D. W poprzedniej wersji źle sortowane były pola z literką "A" w numerze pola, np. pole 95A zamiast być po 94, było dopiero dodawane na końcu.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016, z zachowaniem możliwości drukowani umowy o pracę na poprzednim wzorcu umowy
 • Ograniczono typy dostępnych umów o pracę po 2/2016 do: na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony
 • Umożliwiono zarejestrowanie umowy o pracę na czas określony bez wypełnienia dat w polach: "Data od:" oraz "Data do:"
 • Wprowadzono nowe pola w oknie "umów o pracę" w zakładce "Dane dodatkowe", które są konieczne dla umów o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu co do ilości i długości tych umów W polu "Rodzaj przyczyny uzasadniającej umowę na czas określony:" znajdują się przyczyny przewidziane przepisami prawa dla takich sytuacji
 • Dla nieobecności „Monitor - opieka nad dzieckiem” wprowadzono opcjonalnie możliwość rozliczania jej godzinowo albo dziennie. Zaznaczenie sposobu rozliczania znajduje się w oknie „Urlopy”, razem z polami analizującymi stany wykorzystania tej nieobecności w dniach i godzinach

 

 

Mała Firma Infor System 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono błąd w zaokrągleniu kwoty podatku do zapłaty w module Ryczałt, w raporcie "Rozliczenie podatnika"
 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość otwarcia okna "Umowa o pracę"

 

 

Mała Firma Infor System 16.14r 160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 
 System:
 
 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

Magazyn:
 
 • Poprawiono raport Zestawienie dokumentów sprzedaży dostępny w opcji Raporty → Zestawienie sprzedaży → Zestawienie dokumentów sprzedaży. Przy zaznaczeniu parametru dla faktur końcowych do zaliczek, system wyświetlał wielokrotnie fakturę końcową do zaliczek
 • Poprawiono zapisywanie głównego konta bankowego dla zapisywanych dokumentów sprzedaży
 • Poprawiono wydruki faktur VAT, aktualnie wyświetlają poprawne wartości w walucie i PLN. W poprzedniej wersji kwota PLN nie wyświetlała się w pełni
  

Księgowość:
 

 • Do raportów kontrolnych księgowań bez rozrachunku oraz rozrachunków bez księgowań dodano możliwość wyboru kontrahenta
 • Wprowadzono dowolność dodania załącznika ORD-ZU do deklaracji niezależnie od okresu, którego dotyczy korekta
 • W raportach "Rozliczenia Podatnika" bardziej wyeksponowano kwotę do zapłaty w szczególności po wysyłce na e-mail
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 (23), gdzie błędnie wysyłana była wersja CIT-D
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzory deklaracji CIT-8 (24) i CIT-8/0 (11)
 • Rozszerzono wzorce księgowania o imię pracownika przy definiowaniu dodatkowych warunków pozycji księgowych

 

Środki Trwałe:
 

 • Zmieniono okno podglądu księgowań. Okno jest podzielone na listę księgowań oraz pozycje danego księgowania. Dodana jest funkcja usunięcia księgowania
 • Poprawiono wydruk dokumentu OT. W nowej wersji na wydruku mieści się wszystko, co da się wpisać w oknie
 • Ukryto parametry, które nie dotyczą modułu Środki Trwałe dostępne w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry
 • Dodano podział wydruków OT. Wydruk OT na dzień wg daty programowej uwzględniający kwoty modernizacji i dotychczasowe umorzenie pobierane z planu oraz bez uwzględniania modernizacji
 • Poprawiono wydruk LT o prawidłowe pobieranie wartości dotychczasowego umorzenia podczas likwidowania - jeśli były błędne należy kliknąć edytuj i zapisz, a wartości zostaną ponownie przeliczone. Dodano tabelkę z listą wszystkich modernizacji danego Środka Trwałego

 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę
 • Poprawiono wyświetlanie listy pracowników z poprzedniego miesiąca, czasami nieprawidłowo wyświetlały się pozycje dodanych i usuniętych pracowników
 • Poprawiono raport nieobecności, w którym nie zawsze pojawiały się wprowadzone nieobecności
 • Poprawiono generowanie raportu Kartoteki pracowników

 

 

 

Mała Firma Infor System 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn

 

 • Faktury cykliczne – dodano opcję wystawiania faktur cyklicznych na ostatni dzień miesiąca
 • Faktury cykliczne – poprawiono działanie faktur cyklicznych w przypadku, gdy klient wystawił pierwszą fakturę cykliczną na ostatni dzień miesiąca. W poprzedniej wersji przykładowo dla faktury wystawionej na dzień 31.01.2016 kolejna FV zamiast wystawienia na 29.02 generowała się w marcu
 • Do raportu akcyzy węgla dodano podsumowanie w rozbiciu na kody CN

 

 

Mała Firma Infor System 16.11 r160303 na - lista zmian (07-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono zapisywanie dokumentów z dłuższym numerem dokumentu źródłowego. Przy wyborze WZ na fakturę lub PZ na FZ pole numer było ograniczone do 20 znaków.

 

 

 Księgowość:

 

 • poprawiono obliczenia wycena podatkowa. Błędy występowały, gdy było dużo operacji z małymi kwotami oraz gdy początkowy bilans np. po stronie WN był duży i mało operacji walutowych na koncie,
 • poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-R (18) jako samodzielnej deklaracji,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22) i PIT-36L (11). Jeżeli użytkownik wypełnił pola 331 i 335 zerami, to wysyłka się nie powiedzie,

 

 

 

Mała Firma Infor System 16.10 r160222 - lista zmian (29-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,Magazyn:
 

 • Usprawniono przestawianie numeru konta bankowego w przypadku zmiany kontrahenta z przypisanym cennikiem w walucie obcej,
 • poprawiono raport Zestawienie sprzedaży wg dokumentów w przypadku, gdy dotyczy dokumentów WZ,
 • dostosowano dodatek synchronizacyjny z Allegro do zmian w zewnętrznym systemie portalu aukcyjnego,
 • NOWOŚĆ - dodano dodatek synchronizacyjny do sklepu eShop.Księgowość:
 

 • Przywrócono możliwość importu danych z programu KPiR Biznesmen,
 • przy definiowaniu dodatkowych warunków we wzorcach księgowania z Kadr i Płac pojawiali się zdublowani pracownicy,
 • NOWOŚĆ – dodano „Raport zestawienie podatków, terminów płatności i kont, na które trzeba zapłacić podatki”,
 • poprawiono wysyłanie e-deklaracji PIT-40 (22),
 • NOWOŚĆ - dodano parametr w ustawieniach ogólnych w "Parametry dekretacji" i od niego uzależnione skąd pobierane są te wartości do podpowiedzi dla ustawień zdarzeń gospodarczych. Dostępne ustawienia parametru to: cała ewidencja, bieżący rok obrachunkowy, bieżący miesiąc obrachunkowy lub nie podpowiadać w ogóle,
 • NOWOŚĆ – dodano możliwość pomijania załącznika ORD-ZU podczas wysyłaniu korekt,
 • NOWOŚĆ – dodano wyszukiwanie konta księgowego,
 • poprawiono błąd przy wysyłaniu PIT-11 (23) z PIT-R (18),
 • przy dodawaniu kontrahenta dodano możliwość podpowiadania analityki dla kontrahenta,
 • przy pracy terminalowej (Winflector) dodano możliwości zapisu deklaracji w PDF na komputerze klienta,
 • przy definiowaniu wzorców zakupu VAT dodano parametr 50% odliczenia VAT,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22),
 • dodano ujęcie zmniejszenia lub zwiększenia VAT z nieopłaconych faktur na deklaracji VAT,
 • poprawiono podatek dochodowy do zapłaty za miesiąc styczeń 2016, gdzie jest wskazany do 20-02-2016 a faktycznie jest do 22-02-2016,
 • dodano słownik Urzędów Skarbowych.Kadry i Płace:

 • Poprawiono błąd przy generowaniu raportu Kartoteki pracowników.

 

 

Mała Firma Infor System 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono automatyczne nadawanie indeksu przy wprowadzaniu towarów w produkcji.

 

Księgowość:

 

Poprawiono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (23)

 

Kadry i Płace:

 

Usprawniono przenoszenie pracowników z umów cywilno-prawnych do PŁATNIKA.

 

 

Mała Firma Infor System 16.08 r160209

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

  

 • Poprawiono wyświetlanie magazynów przy pobieraniu remanentu z systemu,
 • usprawniono położenie okien przy Rozliczeniach Międzyokresowych w uproszczonych księgowościach,
 • w module deklaracji zawsze widoczny jest przycisk Otwórz i można wybrać dowolną deklarację zapisaną w systemie.
 • W modułach księgowych w Raporty → Deklaracje dodana została opcja "Kartoteka deklaracji" umożliwiająca otwarcie dowolnej deklaracji zapisanej w systemie,
 • poprawiono liczenie wyceny bilansowej z kont nierozrachunkowych i wyceny podatkowej.

 

Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono rozmieszczenie pól i przycisków w oknie umów cywilno – prawnych,
 • dodano kolejną zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2016 r. - „Podstawa zdrowotna właściciel”,
 • poprawiono odświeżanie danych pracownika na raporcie czasu pracy,
 • usprawniono odświeżanie umów cywilno – prawnych po zmianie rachunku,
 • poprawiono eksport do Płatnika – podwójne wpisy podstawy ZUS właścicieli,
 • poprawiono zachowanie panelu adresów na niektórych dystrybucjach Linux.

 

 

Mała Firma Infor System 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono drukowanie konta bankowego na wzorcach 2 egzemplarze na A4.

 

Księgowość:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (12),
 • poprawiono wyliczenia na deklaracji PIT-36 (22), gdzie nie jest liczone pole 223, a kwota, która powinna być liczona w polu 223 wchodzi w pole 235,
 • dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (16), VAT-7K (10), VAT-7D (7), VAT-8 (7), VAT-9M (5), VAT-10 (5) i VAT-11 (5), VAT-12 (3) wraz z obsługą e-deklaracji VAT-7 (16), VAT-7k (10) i VAT-7d (7),
 • poprawiono w e-Deklaracjach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L kwota 1% podatku, która powinna być z 1 miejscem po przecinku,
 • zmieniono zapamiętywanie roku obrachunkowego dla użytkownika,
 • dodano nowe wzorce deklaracji AKC-4 (4), AKC-4B (5), AKC-4C (5), AKC-4E (5), AKC-WW (4), PIT-37 (22), SSE-A (2), SSE-R (5), SSE-RA (3),
 • dodano w systemie możliwość oznaczenia czy deklaracja AKC-WW ma być to deklaracja miesięczna czy kwartalna,
 • dodano na raporcie Rozliczenie ryczałtu opcję drukowania raportu rocznego,
 • zmieniono sposób zatwierdzania zapisów o podpowiadanie numeru LP najwyższego dla danego roku obrachunkowego,
 • w deklaracji PIT-11 (23) poprawiono pola województwa i poczty (pola 19 i 27), w poprzedniej wersji pola te ograniczone do 13 znaków,
 • dodano pasek postępu przy generowaniu deklaracji NIP1, NIP 2, NIP8, UPL1, OPL1, VAT-7Z, VAT-7R, VAT-26.
 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono braki w wydruku Karta pracownika,
 • poprawiono generowanie Zaświadczenia o zarobkach,
 • poprawiono numerację umów oraz z samym oknem umów cywilno prawnych,
 • poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku podstawy miesięcznej podczas liczenia listy płac,
 • poprawiono błędy przy odświeżaniu danych w oknie Menadżera list płac,
 • poprawiono Listy roczne, które mają wartości zerowe zamiast sum z poszczególnych list miesięcznych.


Delegacje:

 

 • Poprawiono możliwość wejścia w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty.

 

 

Mała Firma Infor System 16.05 na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono generowanie wydruków faktur w przypadku, gdy konto było przypisane do waluty.

 

Księgowość:
 
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (5) i OPL-1 (4),
 • poprawiono możliwość wprowadzenia celu szczegółowego 1% dla deklaracji rocznych,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wypełnione są pola 134 i 135, ale pole 137 jest niezaznaczone. Dotyczy też pola 326 w PIT-36 i pola 97 w PIT-36L,
 • poprawiono błąd generowania deklaracji PIT-28 (19),
 • dodano deklarację CIT-8 (22) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8/0 (9) i CIT-D (4),
 • dodano deklarację CIT-8 (23) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8 (23), CIT-8/0 (10) i CIT-D (5),
 • poprawiono wyszukiwanie w polu CFT po edycji danych kontrahenta,
 • poprawiono możliwość dodania kontrahenta przy kopiowaniu zapisu w KPiR,
 • poprawiono wyszukiwanie w polach CFT po naciśnięciu Enter,
 • poprawiono generowanie deklaracji w przypadku braku wybranego właściciela

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono blokowanie kalendarza,
 • poprawiono obliczenia w deklaracji PIT-40 (pola 67 oraz 69, 72; 75),
 • poprawiono odświeżanie danych na kartach przychodów,
 • wprowadzono zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2016 r.,
 • poprawiono generowanie raportów wg aktualnej daty w przypadku, gdy dane przenoszone były z programu Płace (DOS),
 • poprawiono import danych z Płatnika do programu INFOR System,
 • zmieniono sposób obsługi kalendarzy pracownika,
 • wprowadzono numerowanie umów cywilnoprawnych.

 

 

Mała Firma Infor System 16.02 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 Magazyn: 

 
 • Pełna informacja na wydrukach dokumentów sprzedaży o zastosowanym kursie waluty obcej tj. nazwa i data kursu waluty, nr i data tabeli kursowej, wartość brutto po przeliczeniu na zł.
 • Ostrzeżenie o wpisanej już fakturze zakupu - system kontroluje czy został wcześniej wprowadzony zakup o takim samym numerze i z takim samym kontrahentem. 
 • Dodano możliwość wystawiania faktury proformy z okna głównego programu. 
 • Informacja o łącznej wadze towarów znajdujących się na dokumencie - funkacja dostępna w oknie głównym podcas wystawiania dokumentów wydania lub sprzedaży. Funkcja pomaga w określeniu kosztu wysyłki wydanych lub sprzedanych towarów.
 • Drukowanie kilku rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży. 
 • Możliwość wyboru rachunku bankowego (spośród zdefiniowanych w programie), który ma zostać użyty podczas wydruku dokumentu. 
 • Drukowanie kodu BIC/ SWIFT na dokumentach sprzedaży w obcej walucie. 
 • Możliwość dodawania nowych, edytowania oraz usuwania istniejących form płatności w trakcie wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży. 
 • Możliwość ustalania kierunku liczenia vat (netto lub brutto) podczas wystawiania dokumentów zakupu lub sprzedaży. 
 • Ustalanie treści wiadomości e-mail dla wysyłanych w formie plików dokumentów sprzedaży, zamówień, ofert, faktur proforma. 
 • Konfiguracja treści dla kopii wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. 
 • Zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu. 
 • Możliwość wyświetlania zdjęcia towaru w oknie głównym programu - funkcja pozwala na zaprezentowania klientowi towaru na monitorze komputera.
 • Szybki podgląd zdjęcia umożliwia również identyfikację produktu w przypadku, gdy występują podobne oznaczenia lub nazwy towarów. 
 • Wydruki dokumentów sprzedaży w dowolnym języku np. wyłącznie polski lub wyłącznie angielski lub polsko/angielski. 
 • Drukowanie dodatkowego opisu na dokumentach sprzedaży, nad i/lub pod podpisami osób wystawiających i odbierających dokument. 
 • Drukowanie grafik w dolnej części dokumentów sprzedaży np. informacji o promocji, certyfikatów, pieczątek i innych. 
 
KPiR: 
 
 • możliwość edytowania zaksięgowanego dokumentu np. zmiana kolumny w księdze,
 • pobieranie kursów walut (tabel kursowych) podczas księgowania dokumentów,
 • zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu,
 • obliczanie remanentu w Książce Przychodów i Rozchodów z wybranych magazynów,
 • rozliczenia międzyokresowe w KPiR
 • rozszerzone dane właściciela - wprowadzono możliwość zdefiniowania formy opodatkowania (według skali podatkowej, podatek liniowy) oraz sposób rozliczania (miesięczny, kwartalny),
 • w danych firmy do deklaracji dodano różne urzędy skarbowe dla podatku VAT oraz PIT/CIT,
 • dodano obsługę E-Deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36 i PIT-36L - program wysyła e-deklaracje wraz z załącznikami,
 • dodano możliwość wyboru czy uwzględniać remanenty przy wydrukach KPiR.
 
Kadry i Płace:
 
 • składniki zmienne w czasie - w ramach większości dostępnych danych w module Kadr i Płac został wprowadzony mechanizm przechowywania wartości składników oraz pól kartoteki pracowników wpływających na obliczenia zachodzące w programie. Wybrane pola zostały oznaczone odpowiednim symbolem, a po ich aktywowaniu można zobaczyć w ramach jakiego okresu obowiązuje wskazana wartość. Wybranie symbolu/ikony klepsydry pozwala przejść do specjalnego okna, pozwalającego obejrzeć całą historię zmian wartości danego składnika/pola w czasie.
 • kontekstowa informacja o każdej wartości,
 • ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie,
 • zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich oknach,
 • zmiany w czasie ustawień płacowych,
 • globalne okna zarządzania wartościami w czasie.

Mała Firma Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

Aktualizacja: Mała Firma Infor System 12.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (update)

290,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska - dla użytkowników wersji 11 i starszych 580,00 zł Zamawiam
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn: 
 
 • Poprawiono, wyświetlanie tekstu z opcji "Tekst pokazujący się po wybraniu kontrahenta" przy realizacji zamówienia w oknie głównym.
 
Księgowość: 
 
 • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK.

 

 

Mała Firma Infor System 12.55 r151112 - lista zmian (13-11-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 

Magazyn:

 • poprawiono wystawianie faktur cyklicznych. Podczas wystawiania wzorca faktury cyklicznej w fakturowaniu - generowany jest wpis w VAT, którego nie powinno być - jest na wydruku VAT. Dotyczy zarówno Magazynu jak i Fakturowania,
 • poprawiono błąd w dacie sprzedaży i dacie VAT przy wystawianiu faktur cyklicznych. W poprzedniej wersji błędnie pobierana była data wystawienia wzorca, przez co błędnie liczone były daty sprzedaży i VAT,
 • dodano wyświetlanie kolumny „kwota brutto” w oknie wyboru paragonów na fakturę,
 • poprawiono przenoszenie numerów partii na dokumenty MM przychodzące,
 • dodano możliwość edycji ilości opakowań i opakowań na dokumentach WZ,


 

Księgowość:

 • poprawiono deklarację VAT-UEK. Jeżeli w sekcji E jest tylko jeden wiersz w poprzedniej wersji programu, gdzie w sekcji E ostatni wiersz nie był przenoszony do e-Deklaracji ,
 • w panelu skrótów dodano wybór KP, KW oraz ich kartotek a także dodano mechanizm wyszukiwania CFT w panelu skrótów przy szukaniu nazwy dodawanego skrótu,
 • poprawiono wybór roku obrachunkowego, jeżeli zmienimy rok i od razu myszką kliknie się ok, to wskakuje inny rok obrachunkowy. Sytuacja występowała na Mac,
 • poprawiono generowanie pliku XML dla deklarację VAT-UEK. W poprzedniej wersji jeżeli w sekcji C były dwa zera (było i jest) to pozycja ta przenoszona była do pliku XML

 

 

Mała Firma Infor System 12.53 r150909 - lista zmian (14-09-2015 r.)


Magazyn:
 

 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki, zabezpieczono program przed możliwością usunięcia magazynu głównego. W poprzedniej wersji na pustej bazie danych można było usunąć magazyn główny,    
 • poprawiono opcję kopiowania składników wyrobu z innego wyrobu. W przypadku, gdy wartość była wprowadzona po przecinku została ona ucinana, poprawiono wyświetlanie okna szukania produktów, które czasem wyświetlało  się pod oknem, z którego zostało wywołane, rozbudowano wydruk raportu zestawienia dokumentów sprzedaży o podsumowanie według form płatności, a także umożliwiono wydruk w skróconej wersji,    
 • poprawiono definiowanie formy płatności dla faktur cyklicznych dla drugiego i kolejnego dokumentu zarówno w sytuacji wystawienia faktury cyklicznej  bez wzorca jak i dla dokumentów wystawionych z opcji Wydania → Dokumenty automatycznie,Księgowość:
  

 • dodano zakres dat przy automatycznym księgowaniu kompensat, różnic kursowych i różnic kursowych z kompensat, rozszerzono pole "Zdarzenie gospodarcze" do 255 znaków,
 • poprawiono import danych do modułu Ryczałt,    
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji: VAT-7 (15), VAT-27 (1) i VAT-27K (1) w związku ze zmianami na serwerach Ministerstwa Finansów.

 

 

Mała Firma Infor System 12.52 r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)

Księgowość
 


 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze,
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,
 • poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13,
 • w pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu,
 • wprowadzono zmianę obsługi schematu dla e-Deklaracji VAT-7 (15). Ministerstwo Finansów wydało wersję 1.1E a w programie obsługiwano wersję 1.0E,
 • dodano obsługę e-deklaracji VAT-27 (1) w Zbiorczych e-Deklaracjach DOS,
 • poprawiono możliwość wydruku UPL-1 i OPL-1,
 • ustawiono parametry wyszukiwania w oknie głównym KPiR, które zostały utracone po dodaniu widoku klasycznego i rozszerzonego,
 • poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie 14 KPiR dla widoku klasycznego. Jeżeli był np. użyty wzorzec tylko z kolumną 13 (bez 12), to kolumna 14 jest pusta,
 • w widoku klasycznym dodano kolumnę LP,
 • poprawiono możliwość wysłania e-deklaracji VAT-27, w przypadku, gdy nie jest wypełnione pole numer 15 – telefon kontaktowy,
 • poprawiono budowanie deklaracji o usuwanie spacji z pola numer 1, pola 9 w deklaracji PIT-40, pola 11 w PIT-11 oraz numerów identyfikacyjnych kontrahentów w deklaracjach VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK I VAT-ZD.

 

 

Mała Firma Infor System 12.51 - lista zmian
(12-08-2015 r.)
 
Księgowość:
- zmodyfikowano wysyłkę e-deklaracji VAT 7 i 7k
 
 
Mała Firma Infor System 12.50 - lista zmian
(28-07-2015 r.) 
   
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.

 


Magazyn:
 
 • Częściowy spis inwentaryzacyjny- już teraz użytkownik ma możliwość rozłożenia inwentaryzacji w czasie. Funkcja ta jest niezwykle przydatna dla użytkowników posiadających bogaty asortyment w module INFOR DGCS System Magazyn. Funkcjonalność pozwala na inwentaryzacje bez blokowania codziennej pracy.
 • Obsługa numerów partii - identyfikacja numeru partii i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynie i lokalizacjach towaru jest niezbędna w każdym procesie produkcji i dystrybucji. Przechowywane materiały w wielu przypadkach mają ograniczony czas przydatności do użycia lub spożycia. Konieczne jest nadzorowanie statusu poszczególnych partii o konkretnych własnościach i oznaczonym terminie przydatności do użycia/spożycia wraz z ich miejscami przechowywania.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania dokumentu w oknie głównym na podstawie dokumentu PZ/FZ – umożliwia to szybkie wystawienie dokumentów sprzedaży na podstawie zakupów zrealizowanych pod dla danego klienta.
 • Obsługa wystawiania dokumentów z VAT odwróconym według nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 roku.
 • Podział pozycji ze stawką VZ na towary i usługi w rejestrze VAT
 
 
Księgowość:
 
 • Dublowanie Kontrahentów – uporządkowanie kontrahentów – w nowej generacji programu została stworzona niezwykle przydatna funkcja, która umożliwia użytkownikowi usunięcie z bazy danych zdublowanych kontrahentów.
 • Nowe deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2015 roku: - deklaracje wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-27 (1) VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D (6)
 • Nowa deklaracja VAT-8
 • Okienko informacyjne z rozpisanymi rodzajami ewidencji VAT i powiązanymi z nimi polami w deklaracji VAT-7. Funkcja ta sugeruje użytkownikowi, który rodzaj ewidencji wybrać, aby zapis trafił w odpowiednie pole na deklaracji VAT-7. Zmiana to została wprowadzona, dzięki sugestiom użytkowników.
 • Możliwość ustawienia nowego wyglądu okna głównego Książki Przychodów i Rozchodów, nowy wygląd okna zbliżony jest do klasycznej papierowej formy. Sprawdź wygląd.
   
 
Kadry i Płace
 
 • Przyśpieszenie liczenia listy płac. Wprowadzono mechanizmy, które optymalizują przeliczania formuł obliczeniowych dzięki czemu uzyskaliśmy znaczny wzrost szybkości obliczeń na liście płac.
 • Opracowano wydruk: Skierowania na badania (wstępne / okresowe), z wykorzystaniem nowego wzorca obowiązującego od kwietnia 2015 roku.
 • Opracowano wydruk: Kartoteki pracownika. Wydruk zawiera główne dane o osobach zapisane w oknie ‘Pracownicy’

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.16 r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 12

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska

580,00 zł

Zamawiam

 

Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

 

Magazyn
 
 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki,    
 • zabezpieczono program przed możliwością usunięcia magazynu głównego. W poprzedniej wersji na pustej bazie danych można było usunąć magazyn główny,
 • poprawiono opcję kopiowania składników wyrobu z innego wyrobu. W przypadku, gdy wartość była wprowadzona po przecinku została ona ucinana, poprawiono wyświetlanie okna szukania produktu
 

 

Mała Firma Infor System 12.15 - lista zmian  r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)
 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.
 

Księgowość

 
 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,
 • dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze,
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,
 • poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13


W pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu.

 

Mała Firma Infor System 12.10 - lista zmian  r150818 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 
Wszystkie moduły:
 
 • usprawniono mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych

 

Moduły księgowe:

 

 • poprawiono raport Wydruk Księgi PiR (2) i raport z grupowaniem według paczek,
 • usprawniono możliwość wprowadzania NIP firmy w deklaracji PIT-36L,
 • dodano opcję kopiowania wpisu,
 • dodano wiersze na raportach rozliczenie PIT: przychód podatnika, przychód podatnika narastająco, koszty podatnika, koszty podatnika narastająco,

 

Moduł Fakturowanie/Magazyn:

 
 • usprawniono komunikację z drukarką fiskalną przy przejściu z modułu Magazyn na inny moduł i z powrotem na moduł Magazyn,
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.)

 

Lista modyfikacji
 
Wszystkie moduły:
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 
Moduły księgowe:
 
 • poprawiono kopiowanie wpisów w walucie obcej. W poprzedniej wersji jeżeli kopiowany była zapis w walucie obcej to wartości były kopiowane jako PLN,
 • dodano parametr, który umożliwia konfigurację daty przy automatycznym księgowaniu sprzedaży w opcji "Parametry dekretacji" i "Eksport dekretów do plików XML". Dostępne opcje do wyboru to - wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży, data dokumentu, data sprzedaży/wydania,
 • poprawiono księgowanie kilometrówki z modułu Delegacje. W poprzedniej wersji jeżeli w module Delegacje w polu „Środek lokomocji / numer rej.” wprowadzono zbyt długą nazwę to przy księgowaniu pojawiał się błąd. Aktualnie jeżeli nazwa będzie za długa, to zostanie automatycznie obcięta,
 
Moduł Fakturowanie/Magazyn:
 • NOWOŚĆ - dodano obsługę drukarki Farex Flex z wydrukiem NIP,
 • ulepszony został eksport towarów do Fakturowania Mobilnego DGCS o przesyłanie numeru PKWiU,
 • usprawniono szybkość drukowania dokumentów z włączoną opcją grupowania towarów na fakturze,
 • ujednolicono wygląd raportów Wydań i przyjęć dodając kolumnę z datą dokumentu,
 • poprawiono przeliczanie dodatkowych jednostek miary przy edycji faktury zakupu,
 
Moduł Środki Trwałe:
 • poprawiono zapamiętywanie ustawień na zakładce Wstrzymania → Sposoby rozliczania wstrzymań. 
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
Wszystkie moduły:
 
- dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
- wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS.
 
Moduły księgowe:
 
- poprawiono deklarację CIT-8 (w. 21),
- udoskonalono odświeżanie szczegółów w rejestrach VAT,
- poprawiono datę dokumentu oraz datę księgowania przy księgowaniu dokumentów VAT o ustawienie daty ostatnio księgowanego zapisu
- zmieniono deklarację CIT-8, przy wysyłce e-Deklaracji system nie bierze pod uwagę załączników tej deklaracji, jeżeli w polach 22, 24 lub 25 wpisana jest wartość '0',
- poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-ST,
- poprawiono możliwość wysyłania CIT-8 (w. 21) jako e-Deklaracji.
 
Moduł Fakturowanie/Magazyn:
 
- usprawiono obsługę sprzedaży danego towaru wedługg przyjęć,
- poprawiono podpowiadanie domyślnej formy płatności ustawionej w konfiguracji programu (Wystawianie dokumentów) przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ.
 
Moduł Kadry i Płace:
 
- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22 i wysyłki jako e-Deklarację.
 
Moduł Środki Trwałe:
 
- dodano wyświetlanie kto, kiedy i w jakiej wersji programu modyfikował wpis kartoteki Środka Trwałego. Informacja widoczna jest na dole zakładki danych podstawowych Środków Trwałych,
 
- dodano generowanie wyjątku, gdy pod kartoteką zdefiniowano wstrzymania cykliczne na wszystkie miesiące w roku.
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 

Moduł fakturująco-magazynowy

 
1. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
2. Zamówienia do dostawców w oknie głównym wraz z możliwością częściowej realizacji
 
3. Schowek na dokumenty w oknie głównym
W oknie głównym programu dodano funkcję zapisywania dokumentów do schowka. Do schowka można zapisać wiele dokumentów. W późniejszym czasie można z zapisanych dokumentów korzystać jak z szablonów faktur.
 
4. Faktury cykliczne
Moduł faktur cyklicznych pozwala na przygotowanie planu fakturowania klientów w zadanym okresie. Możliwe jest również skorzystanie ze słownika Meta tagów, których wartość możemy dla każdego klienta określać indywidualnie, np. aby wpisywać na fakturach numer umowy.
 
5. Nazwa towaru w cennikach
Funkcjonalność pozwala na określenie osobnej nazwy towaru dla każdego z cenników. Zdefiniowana nazwa będzie przenoszona na zamówienia od klienta i dokumenty wydania oraz sprzedaży. Dzięki tej opcji możliwe jest np. określenie nazw produktów w różnych językach dla cenników walutowych. Funkcja ta pozwoli również na wykorzystanie tego pola na indywidualny kodu produktu kontrahenta, jeśli dany cennik jest powiązany z kontrahentem.
 
6. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
7. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Moduł księgowy

1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. Dodano deklaracje VAT-Z i VAT-8 wraz z przeniesieniem danych z modułów księgowych
- VAT-Z 
była VAT-R (rejestracja), to jest też rezygnacja z odprowadzania VAT
- VAT-8 
deklaracja ta dotyczy nabyć towarów z zagranicy przez podmioty które nie są płatnikami podatku VAT a które w roku nabyły więcej niż za 50.000 zł.
 
3. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
4. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
5. Tabela ze szczegółami rozszerzona o kwoty w walucie obcej w KPiR na kolumnach i Ryczałcie na stawkach ryczałtu.
 
6. Dodany raport prezentujący należności i zobowiązania do dnia.
Raport nazywa się "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport powstał jako połączenie danych z raportów "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" i "Zestawienie dokumentów - zobowiązania wg kontrahentów", ale w nim można jeszcze ustawić datę do określającą daty dokumentów.
 
7. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
8. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Moduł kadrowo-płacowy

1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
3. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
4. Dodano daty świąt obowiązujących w 2015
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2015. Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy.
 
5. Nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2015.
Zmiany kodów tytułów ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych – obowiązujące od 01.01.2015. 
 
6. Okno urlopów i obsługa naliczeń urlopów oraz innych nieobecności urlopowych
Okno służy do naliczania stanów urlopów w dniach i godzinach oaz ich rozliczania na podstawie wprowadzanych nieobecności.
Naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach następuje na podstawie stażów pracowniczych (historii zatrudnienia), szkoły, daty zatrudnienia oraz wymiaru etatu, a także stopnia niepełnosprawności.
Uwzględniane jest wskazanie daty przekroczenia stażu urlopowego uzasadniającego urlop uzupełniający.
Poza urlopem wypoczynkowym możliwe jest naliczania i rozliczanie: urlopów na żądanie, urlopu rehabilitacyjnego, urlopu naukowego, tzw. monitora – dnia opieki nad dzieckiem.
Na podstawie zarejestrowanych lub rejestrowanych godzin / dni nieobecności następuje odpowiednie obniżanie ilości poszczególnych kategorii urlopów do wykorzystania.
W przypadku rejestrowania typów nieobecności rozliczanych w oknie Urlopów program w oknie Absencji wskazuje aktualny stan do wykorzystania danej kategorii nieobecności.
 
7. Przenoszenie danych o STANOWISKU między umowami / aneksami a Danymi pracownika
Wprowadzono skutek zapisania Umowy o pracę albo Aneksu w zakresie treści pola 'Rodzaj pracy' (gdy w umowie / aneksie jest coś innego niż w oknie Dane pracownika) – taki, że wpisywane w umowie / aneksie zmieniane stanowisko zostanie przypisane pracownikowi w 'Danych pracownika'. Przypisanie poprzedzone jest komunikacie informującym o takiej zmianie.
 
8. Alarmy i przypomnienia o kończących się umowach o pracę, a także szkoleniach i badaniach. 
Alarm wyświetla się przy otwieraniu bazy, gdy w krótkiej perspektywie czasu ma nastąpić przekroczenia terminu ważności danej kategorii raportowanej.
 
9. Kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców.
Przygotowano domyślne kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców, z zerowymi wartościami czasu pracy. Kalendarze te są przypisywane osobom o tym Statusie.
 
10. Modyfikacje naliczanie czasu pracy – w oknie Czas pracy podsumowanie miesięczne
Czas pracy nie liczy się za okresy kiedy osoba nie jest pracownikiem – czyli: przed datą zatrudniania, WZGLĘDNIE kiedy pracownik nie ma daty zatrudnienia – po dacie zwolnienia.
 
11. Okno ‘Dodatkowe ustawienia’ w Menu: ‘Ustawienia’
Wprowadzono dodatkowe ustawienia płacowe, pierwszym z nich jest możliwość ustawienia zaokrąglania naliczenia wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych w wartości do 6 miejsc po przecinku.
 
12. Poprawiono obsługę Listy rocznej dostępnej w Menadżerze list płac
 
13. Zmieniono relacje miedzy wprowadzeniem nieobecności a czasem pracy (obecnością) w celu automatycznego przenoszenia danych i uwzględniania danych z wprowadzonych nieobecności.
 
14. Uwzględnianie zaokrągleń ekwiwalentów za pranie i składników, które są uwzględnianie tylko do wypłaty
 
15. Rozdzielenie liczenia podstaw chorobowej i wypadkowej od wcześniejszej Podstawy chorobowej i wypadkowej.
 
16. Modyfikacja wydruku umowy zlecenie przez uzupełnienie na wydruk umowy zlecenie adresu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
 
17. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.

Pakiet - Mała Firma Infor System 11

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 11

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska

580,00 zł

Zamawiam

 

Oprogramowanie Infor System 11 jest gotowe do zmian podatkowych w 2014 roku. Zapewnia m.in. obsługę regulacji odnoszących się do terminów wystawiania faktur oraz nowego momentu powstania obowiązku podatkowego.